పుట:Chali Jvaramu.pdf/79

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


ఇట్లే రెండుజాతుల మలేరియాపురుగులు ఒకటే దినమున రక్తములో ప్రవేశించి రెండుజాతుల

రెండుమూడు
జాతుల జ్వరములు
ఏక కాలములో
వచ్చుట

జ్వరములను ఒకటే సమయమున గలుగజేయవచ్చును. లెదా చలిజ్వరము పురుగులును ఇతర జ్వరములను కలుగజెయు సూక్ష్మజీఫులను ఒకటే సమయమున రక్తములో ప్రవేశించినయెడల ఆరెండుజ్వరములును ద్వంద్వముగా ఒకటేసారి రోగిని బాధించవచ్చును. ఇట్టిజ్వరముల స్వరూపములను కనిపెట్టుట సామాన్య వైధ్యులకు కష్టసాధ్యము.


రోగియొక్కరక్తమున సూక్ష్మదర్శినితో పరీక్షించి మలేరియా పురుగులను వేర్వేరుగ పోల్చదగిన

సామాన్యజ్వరపుపురుగుల
యొక్కయు విష జ్వరపు
పురుగులయొక్కయు
ఆకార భేదము

వారికిమాత్ర మట్టిజ్వరభేదములు సులభముగ తెలియును. ఇట్లు పోల్చుటకు వేర్వేరు జాతుల మలేరియా పురుగుల ఆకారమ్లను వాని నడవడులను తెలిసికొనుట యవసరము. అవియన్నియు నీచిన్ని పుస్తకమునందు వ్రాయుటకు వీలులేదు. సామాన్య తృతీయక జ్వరపుపురుగుల యొక్కయు, విషతృతీయక జ్వరపుపురుగుల యొక్కయు విదిధ దశలయందలి ఆకారములను క్రింది19-వ పటములో కొంతవరకు చూపియున్నాము. సంయోగసహిత సంతానవృద్ది కేర్పడినరూపములు (8. చూడుము)