పుట:Chali Jvaramu.pdf/40

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


28

చ లి జ్వ ర ము

ఉష్మాన్త ర్ధాహవిక్షేపౌ
గ్లానిస్స్యాన్మాంసగేజ్వరే॥

తా॥ పిక్కల యందుండు మాంసమున కట్టెలతో గొట్టిన రీతిగ బాధగల్గుట,దప్పి, మూత్రపురీషము లధికముగా బైలు వెడలుట, ఒడలుముగుల వేడిగానుండుట, శరీరమునకు లోపల తాపముగల్గుట, హస్త పాదద్వవయవములను చలింప చేయుట, శరీరము బడలియుండుట, ఈలక్షణములు మాంస గతమైన జ్వరమునందు విశేషముగ కలుగును.

మేదోగతి జ్వరలక్షణము

శ్లో॥ భృశం స్వేదన్తృషా మూర్చా
     ప్రలాపశ్చ ర్ధీరేవచ ।
     దౌర్ఫంధ్యారోదకౌగ్లాని
     ర్మేదస్ధ్సే చనహిష్టం తా॥

తా॥ మేదోగతమైన జ్వరమునందు మిక్కిలి చెమటయు, దప్పికయు, మూర్చయు, అర్ధములేక అధికముగా మాట్లాడుటయు, వాంతియు, శరీరమున దుర్గందంబును, అరుచియు, బడలియు, బాధల నోర్వ జాలకుండుటయు. ఈలక్షణములు కలుగును.

అస్థిగత జ్వర లక్షణము

   శ్లో॥ భేదోస్ధ్నాం కూజనం శ్వాసొ
         విరేకశ్చర్దిరేవచ।