పుట:Chali Jvaramu.pdf/41

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


29

రెండవ ప్రకరణము

   నిక్షేపణంచ గాత్రాణాం
   ఏతదస్థిగతేజ్వరే॥

   తా॥ అస్థిగతమైన జ్వరమునందు అస్థులలో విరిగినట్లు నొప్పిగల్గుట, కంఠమునకూతలు బుట్టుట, శ్వాసంబధికమగుట, విరేచనము, వాంతి, చేతులు, కాలు మొదలయిన అవయవములన్ కదలించుట. ఇట్టి లక్షణములు కలుగును.

మజ్జగత జ్వర లక్షణము.

  శ్లో॥ తమ:ప్రవేశన్ం హిక్కా
        కానశ్శైత్యంవమిస్తధా।
       అస్తర్ధాహో మహాశ్వాసొ
       మర్మభేదశ్చమజ్జగే॥

తా॥ మజ్జగతమైన జ్వరమునందు చీకటిలో ప్రవేశించినట్లు కన్నులుగానరాకుండుట, వెక్కిళ్లు, దగ్గు, చలి, వాంతి, అస్తశరీరమున తాపముగల్చుట, శ్వాసాధికారమున జెప్పంబడు మహాశ్వాసము మర్మంబుల భేదించినరీతిగ బాధగల్గుట ఈ లక్షణము లు గల్గును.

శుక్రగత జ్వర లక్షణము.

శ్లో॥ మరణం ప్రాప్ను యాత్తత్ర
      శుక్రస్థానగ తేజ్వరే
      శేఫన స్త్సబ్దతామోక్ష
      శ్శుక్రస్యతు విశేషత:॥