పుట:Chali Jvaramu.pdf/34

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


23

చ లి జ్వ ర ము

విదానము ' నుండి కొన్ని భారములను క్రింది కనబరుచు చున్నాను.

విషజ్వర భేదములు

    "శ్లో॥ సన్తత స్సతతొz న్యేద్యు
             స్తృతీయక చతుర్ద కొ॥

తా. సన్త్వత జ్వరమనియు, సతత జ్వరమనియు, అన్యేద్యుష్కజ్వరమనియు, తృతీయకజ్వరమనియు, చతుర్ధక జ్వరమనియు, విషంజ్వరం ఐదువిధంభులై యుండునని భావము.

రసము, రక్తము, మాంసము, మేనస్సు, అస్థి, మన్ధ, శుక్రము అనుధాతువుల నాశ్రయించి యున్న వాత, పిత్త, శ్లేష్మములను దోషముచే నీజ్వరములు గలుగుచున్న వని చెప్పబడి యున్నది.

  శ్లో॥ సన్తతంసరక్తస్ధసొన్యేద్యు: ఏశితాశ్రిత:
       మేదోగతస్తృతీయేహ్ని ; అస్ధిమజ్జగ్తవున
       కుర్యాచ్చర్ధకంయారం: అన్తకంరోగ

[సజ్కరం॥

తా॥ సంతత జ్వరము రసధాతువు నాశ్రయించి జనించుననియు, నతతజ్వరము రక్తధాతువు నాశ్ర యించిజనించుననియు, అన్యేద్యుష్కంబనుజ్వరము మాంసము నాశ్రయించి జనించుననియు, తృతీయక జ్వరముమేధస్సు నాశ్రయించి జ్రవమువ్యాపిం