పుట:Chali Jvaramu.pdf/33

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


21

రెండవ ప్రకరణము

(1) నియమితకాలమునకు జ్వరమువచ్చుట:- ఏదో యొకక్రమమున ప్రతిదినమునగాని దినమువిడి దినముగాని, రెండుదినములు విడిచి మూడవ దినమునగాని, జ్వరమువచ్చుట. అనగా జ్వరము వచ్చి పదిమొదలు 24 గంటలకుగసని, 48 గంటలు గాని, 72 గంటలుగాని తిరిగి జ్వరమువచ్చుట.

(2) విడిచి విడిచి జ్వ్రము వచ్చుట:- ఒకనాటి జ్వరమునకును మరియొకనాటి జ్వరమునకును మధ్య కొంతకాలము జ్వరములేకుండ నుండుట.

(3) జ్వరము సాధారణముగస చలితో ప్రారంభించి చెమటతో విదుచుట.

(4) రక్తహీనము, జ్వరపుగడ్డ, మొదలగునవి దీర్ఘ జ్వరములచే కలుగుట.

ఇవి ఈవ్యాధియొక్క ముఖ్య చిహ్నములు.

(1) పూర్వచరిత్ర:--

మనదేశపు వైద్యులు పూర్వకాలమునందు ఈ జ్వరములను గుర్తించి యున్నారు. ఈజ్వరములను మనప్రాచీన గ్రంధములలో విషజ్వరములని వాడి యున్నట్లు తొచుచున్నది. ఈ విషయమై వైద్యరత్న పండిత డి.గోపాలాచార్యుల వారిచే ఆంధ్ర వ్యాఖ్యాన సహితముగ ప్రచురింపబదిన 'మాధవ