పుట:Chali Jvaramu.pdf/35

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


28

రెండవ ప్రకరణము

చిన దినమునకు మూడవ దినము నందు వరుసగా వచ్చుననియు, అస్ధిమజ్జల నాశ్రయించి జ్వరం వ్యాపించినదినమునకు నాల్గవదినమున మరల వ్యాపిందునది చతుర్ధక జ్వరమనియు భావము. అట్టి చతుర్ధక జ్వరము ఓరున నసక్యమై యమునిబోలె ప్రాణముల హింసించుచు అనేకరోగముల గలిగించును. మరియు చరకమున:-

'రక్తధాత్వాశ్రయస్తాయోదోష న్సతతకంజ్వరం.'

"రక్తధాతువు నాశ్రయించి సతత జ్వరము తరుచుగ జనించును." అని యుండుటంజేసి ప్రకృత మూలమున "సంతత" అనుపదము "సతత" అను పదమునకుగూడ నుపలక్షణంబుగాన సతతజ్వరము రక్తధాతువు నాశ్రయించి యుండుననే యర్ధము లభించెనని యెరుంగునది.

శ్లో॥ సప్తాహంనా దశాపాలనా ద్వాదశాహ
     మధాసినా! నస్తత్యాయోవిసర్గస్యాత్సన్త

[తప్పనిగద్యతే॥

తా॥ఏడుదినముల కాలమైనను పదిదినములకా సంతతలమైనన్ పదిరెండు దినముల కాలమైనను ఒకక్షణ కాలముగూడ విడువక అనుసరించియుండు జ్వరము.

సంతత జ్వరము