పుట:Chali Jvaramu.pdf/20

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


చ లి జ్వ ర ము

గొట్టముకలదు. ఆ గొట్టములో మొదటి భాగము లావుగనుండి పాదరసముతో నింపబడి యుండును. ఈ పాదరసము వేడితగిలినపుడు హెచ్చి గొట్టము పొడునునను ప్రాకును. చలి తగిలినప్పుడు ముడుచు కొని గొట్టము అడుగునకు దిగును. ఎంతెంత హెచ్చునో కనిపెట్టి ఈ మార్పులను సరిగా కొలచు నిమిత్తమై జ్వరపు పుల్లయొక్క ప్రబావమును 95 మొదలు 110 వరకు 156 మెట్లుగా విభజించి యున్నారు. ఈ మెట్లనే డిగ్రీలు లేఅ అంశములు అందురు.

ఒకరోగియొక్క జ్వరతీవ్రమును కొలవవలెననిన జ్వర్పు పుల్లయొక్క మొదటిభాగమున సాధారణముగా నారోగియొక్క నోటిలో నాలుక క్రిందపెట్టి ఒక నిముషమువరకు ఉంచవలెను. లేదా రొగియొక్క చంకలో చెమట లెకుండునట్లు తుడిచి జ్వరపు పుల్ల యొక్క మొదటిభాగము చక్కగ నన్నిరక్కలను తాకునట్లుగ చంకలోపెట్టి భుజమునుప్రక్కకు అంటి యుండునట్లుగా నదిమి పెట్టవలెను. రోగికి స్మృతితప్పి యున్నప్పుడును చంటిబిడ్డల జ్వరమును తెలిసికొన వలసి యున్నప్పుడు జ్వరపు పుల్లను ఆసనములో పెట్టి జ్వరమున్ కొలుచుట మంచిది.

జ్వరపు పుల్లలలో ననేక భేరములు కలవు. కొన్ని అరనిమిషములోనే జ్వరమును సరిగా తెలుపు