పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/197

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

'పే ది చె ఱు కూ రు శో స న ము (X) నన్నెచోడుని కాలనిర్ణయమున కాధారముగాఁ గొని పండితులు చర్చించిన పెదచెఱుకూరు శాసనము నందలి వఁ శవృకము నీకిందనిచ్చుచున్నాడను. (ద హీం. శా, సం. - సrఖ్య یۓ ہ ھ{ కరీకాలుఁడిు చోడబల్లి -ఆం నన్నెచోడుఁడు FXం నూరభూపః Fరాం 遭 so اے لقب العشتے خل-ساعے * రహ్మానుద్దీన్ (చర్చ) గిరగిరి ఝౌ రాజs ౧౦౧{ ఫుటo"సౌర = చోడ"జీ i ౧ంరX వుదేవః = మహాదేవి のo2X నన్నిచోడః చె Ko-rదేవి | r, శ. ౧౧ం) మల్లిదేవః = (శాసనకర్త) ఈశోసనము నందలి వంశవృకచునకును బైని గనుపఱచిన నన్నూ రు శాసనమునందలి వంశవృక్షమునక ను గోంతపోలిక యున్నది. నన్న చోడ, సూరభూప, రాజ గాజు లందును నీందును నొక్క రీతి గనే యొక్క కాలమున 6 దే యున్నారు. నన్నెచోడు కును, బోడబల్లికిని నడుమ నా శౌసనమున వంటృవంక్యరాజు గనఁ బడుచు న్నొఁడు, ఆతనిని దోలగించి , చో, నీ"రెండు శాసనవులందలి వంశవృకము లాగో ట్రియే యని చెప్పవచ్చును. పెంకన కొడుకు వంక్యరాజనియు నాతవికొడుకు బల్లె రాజనియు వాయవలసియుండగా శాసన లేఖకుఁడు పొరబడి రెం