పుట:శ్రీ ఆంధ్రకవితరంగిణి - మొదటి సంపుటము.pdf/198

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

47] న న్ని చో డు ఁ డు 185 నేమో యని తొ*ఁచుచు వ్నది. ఇంతకు నిది యూహయే కాని యా ధారమున్నది కాదు. ఈ పెన చెఱు సూరు శాసనముపైఁ బండితులు వికే ష చర్స జరిపియుండుటచే పాతకుల సౌక •్యయు కొఱకు దానినిబూ_ర్తిగ నిట వాయు చున్నాఁడను. “స్వ_స్తి శీ) స్తన లి_ప్త శ్రీశ స్త్రదియ్యనాభ్యాజ్ఞాతో జగతి లతికాబీజc {{ హ్మో బ్రాహ్మీపతి స్పోభూత్" దానశౌర్యగు గౌక స్వం నిరూపయి న్ని వాత్మనః తస్య తాద్రిగ్విధా దంగా ఫ్ట్వేయాళ్ల త్రియాన్వయః తత్ర సూర్యాన్మసు స్తస్మాదివ్వౌకు స్త్రత్కు-లేన్రిపః ఆ దేవీత్క-రికాలాఖ్య చోడ స్త్ర స్యాన్వ యేంజని చోడబల్లి న్రిష _స్తస్మాన్నన్ని చోడ స్త్ర దాత్కజః సూరభూప స్సుత రాజ రాజమహీపతికి తస్యానుజో ఫుటంకార నిపోహంకార శంకరః తస్య చోడ మహాదేవీ (పియా తత్తలియో నయినా మల్లి దేవ బ్రిపో య_త్త ఔత్సర్కా న్యలియ్యతా తప్యకాంతా మహాదేవీ నన్నిచోడ స్త్రయోస్సుతః న్యగ్రహీ దుగ్రవీరారీ న్యగ్రహీ ద్విజయశ్రియం గంగాదేవీ ప్రియాతస్య యా దేశమతిచకమే తాభ్యాం భూచక్ర ឥន្រ្ទ។ భూ న్కల్లి దేవమహేశ్వరః ధర్మసంస్థాపనార్ధాయ గాంగేయ కలియుగే పునః స్వ చరణసరోరుహ విహితవిలోచన త్రిలోచన ప్రముఖా ఖిల ప్రిధివీశ్వర కారిత కావేరీతీర కరి కాలకలరత్న ప్రదీపాహిత కుమార గజాంకుశ కంపకూరి పవరేశ్వర శాశ్యపగోత పాకనాంటి విషయ