నారాయణీయము/ద్వితీయ స్కంధము/4వ దశకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

||శ్రీమన్నారాయణీయము||
ద్వితీయ స్కంధము

4వ దశకము - అష్టాంగయోగ, యోగసిద్ధి వర్ణనము


4-1-శ్లో.
కల్యతాం మమకురుష్వ తావతీం కల్యతే భవదుపాసనం యయా।
స్పష్టమష్టవిథయోగచర్యయా పుష్టయాశు తవ తుష్టి మాప్నుయాం||

4-2-శ్లో.
బ్రహ్మచర్యందృఢతాదిభిర్యమైః ఆప్లవాదినియమైశ్చపావితాః।
కుర్మహే దృఢమమీ సుఖాసనం పంకజాద్యమపి వా భవత్పరాః||

4-3-శ్లో.
తారమంతరనుచింత్య సంతతం ప్రాణవాయుమభియమ్య నిర్మలాః।
ఇంద్రియాణి విషయాదథాపహృత్యాస్మహే భవదుపాసనోన్ముఖాః||

4-4-శ్లో.
అస్ఫుటే వపుషి తే ప్రయత్నతో ధారయేమ ధిషణాం ముహుర్ముహుః।
తేన భక్తిరసమంతరార్థ్రతాముద్వహేమ భవదంఘ్రిచింతకాః||

4-5-శ్లో.
విస్ఫుటావయవ భేదసుందరం త్వద్వపుస్సుచిరశీలనావశాత్;।
అశ్రమం మనసి చింతయామహే ధ్యానయోగనిరతాస్త్వదాశ్రయాః||

4-6-శ్లో.
ధ్యాయతాం సకలమూర్తిమీదృశీం ఉన్మిషన్మధురతాహృతాత్మనాం।
సాంద్రమోదరసరూపమాంతరం బ్రహ్మరూపమయి! తే౾వభాసతే||

4-7-శ్లో.
తత్సమాస్వదనరూపిణీం స్థితిం త్వత్సమాధిమయి విశ్వనాయక!
ఆశ్రితాః పునరతః పరిచ్యుతావారభేమహి చ ధారణాదికమ్||

4-8-శ్లో.
ఇత్థమభ్యసననిర్భరోల్లసత్ త్వత్పరాత్మసుఖకల్పితోత్సవాః।
ముక్తభక్తకులమౌలితాం గతాః సంచరేమ శుకనారదాదివత్||

4-9-శ్లో.
త్వత్సమాధి విజయే తు యః పునర్మఙ్క్షు మోక్షరసికః క్రమేణ వా।
యోగవశ్యమనిలం షడాశ్రయైః ఉన్నయత్యజ! సుషుమ్నయా శనైః||

4-10-శ్లో.
లింగదేహమపి సంత్యజన్నథో లీయతే
త్వయి పరే నిరాగ్రహః।
ఊర్థ్వలోకకుతుకీ తు మూర్ధతః సార్థమేవ కరణైర్నిరీయతే||

4-11-శ్లో.
అగ్నివాసరవలర్క్షపక్షగైః ఉత్తరాయణజుషా చ దైవతైః।
ప్రాపితో రవిపదం భవత్పరో మోదవాన్ ధ్రువపదాంతమీయతే||

4-12-శ్లో.
అస్థితో౾థ మహారాలయే యదా శేషవక్త్రదహనోష్మణార్ద్యతే।
ఈయతే భవదుపాశ్రయస్తదా వేధసః పదమతః పురైవ వా||

4-13-శ్లో.
తత్ర వా తవ పదే౾థవా వసన్ ప్రాకృత ప్రళయ ఏతి ముక్తతాం।
స్వేచ్ఛయా ఖలు పురా విముచ్యతే సంవిభిద్య జగదండమోజసా||

4-14-శ్లో.
తస్య చ క్షితిపయోమహో౾నిలద్యో మహాత్ప్రకృతిసప్తకావృతీ।
తత్తదాత్మకతయా విశన్ సుఖీ యాతి తే పదమనావృతం విభో!

4-15-శ్లో.
అర్చిరాదిగతిమీదృశీం వ్రజన్ విచ్యుతిం న భజతే జగత్పతే!
సచ్చిదాత్మక! భవద్గుణోదయానుచ్ఛరంతమనిలేశ! పాహి మామ్||

ద్వితీయ స్కంధము
4వ దశకము సమాప్తము.

-x-