నారాయణీయము/ద్వాదశ స్కంధము/99వ దశకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

||శ్రీమన్నారాయణీయము||
ద్వాదశ స్కంధము

99- వ దశకము - భగవన్మహిమ


99-1
విష్ణోర్వీర్యాణి కో వా కథయతు ధరణేః కశ్య రేణూన్మిమీతే
యస్యైవాంఘ్రిత్రయేణ త్రిజగదభిమితం మోదతే పూర్ణసంపత్।
యో౾సౌ విశ్వాని ధత్తే ప్రియమిహ పరమం ధామ తస్యాభియాయాం
త్వద్భక్తా యత్ర మాద్యంత్యమృతరసమరందస్య యత్ర ప్రవాహః॥

99-2
ఆద్యాయాశేషకర్త్రే ప్రతినిమిషనవీనాయ భర్త్రే విభూతేః
భక్తాత్మా విష్ణవే యః ప్రదిశతి హవిరాదీని యజ్ఞార్చనాదౌ।
కృష్ణాద్యం జన్మ యో వా మహదిహ మహతో వర్ణయేత్ సో౾యమేవ
ప్రీతః పూర్ణో యశోభిస్త్వరితమభిసరేత్ ప్రాప్యమంతే పదం తే॥

99-3
హే స్తోతారః।కవీంద్రాస్తమిహ ఖలు యథా చేతయధ్వే తథైవ
వ్యక్తం వేదస్య సారం ప్రణువత జననోపాత్తలీలాకథాభిః।
జానంతశ్చాస్య నామాన్యఖిలసుఖరాణీతి సంకీర్తయధ్వం
హే విష్ణో।కీర్తనాద్యైస్తవ ఖలు మహతస్తత్త్వబోధం భజేయమ్॥

99-4
విష్ణోః కర్మాణి సంపశ్యత మనసి సదా యైస్స ధర్మానబధ్నాద్
యానీంద్రస్యైష భృత్యః ప్రియసఖ ఇవ చ వ్యాతనోత్ క్షేమకారీ।
వీక్షంతే యోగసిద్ధాః పరపదమనిశం యస్య సమ్యక్ప్రకాశం
విపేంద్రా జాగరూకాః కృతబహునుతయో యచ్చ నిర్భాసయంతే॥

99-5
నో జాతో జాయమానో౾పి చ సమధిగతస్త్వన్మహిమ్నో౾వసానం
దేవ।శ్రేయాంసి విద్వాన్ ప్రతిముహురపి తే నామ శంసామి విష్ణో
తం త్వాం సంస్తౌమి నానావిధనుతివచనైరస్య లోకత్రయస్యా-
ప్యూర్ధ్వం విభ్రాజమానే విరచితవసతిం తత్ర వైకుంఠలోకే॥

99-6
ఆపః సృష్ట్యాదిజన్యాః ప్రథమమయి విభో।గర్భదేశే దధుస్త్వాం
యత్ర త్వయ్యేవ జీవా జలశయన ।హరే।సంగతా ఐక్యమాపన్।
తస్యాజస్య ప్రభో।తే వినిహితమభవత్ పద్మమేకం హి నాభౌ
దిక్పత్రం యత్కిలాహుః కనకధరణిభృత్కర్ణికం లోకరూపమ్॥

99-7
హే లోకా విష్ణురేత్భువనమజనయత్తన్న జానీథ యూయం
యుష్మాకం హ్యంతరస్థం కిమపి తదపరం విద్యతే విష్ణురూపమ్।
నీహారప్రఖ్యమాయాపరివృతమనసో మోహితా నామరూపైః
ప్రాణప్రీత్యేకతృప్తాశ్చరథ మఖపరా హంత నేచ్ఛా ముకుందే॥

99-8
మూర్థ్నామక్షాం పదానాం వహసి ఖలు సహస్రాణి సంపూర్య విశ్వం
తత్ప్రోత్ర్కమ్యాపి తిష్ఠన్ పరిమితవివరే భాసి చిత్తాంతరే౾పి।
భూతం భవ్యం చ సర్వం పరపురుష భవాన్ కిం దేహేంద్రియాది-
ష్వావిష్టోహ్యుద్గతత్వాదమృతసుఖరసంచానుభుంక్షే త్వమేవ॥

99-9
యత్తు త్రైలోక్యరూపం దధదపి చ తతో నిర్గతానంతశుద్ధ-
జ్ఞానాత్మా వర్తసే త్వం తవ ఖలు మహిమాసో౾పి తావాన్ కిమన్యత్।
స్తోకస్తే భాగ ఏవాఖిలభువనతయా దృశ్యతే త్ర్యంశకల్పం
భూయిష్ఠం సాంద్రమోదాత్మకముపరి తతో భాతి తస్మై నమస్తే॥

99-10
అవ్యక్తం తే స్వరూపం దురధిగమతమం తత్తు శుద్ధైకసత్త్వం
వ్యక్తం చాప్యేతదేవ స్ఫుటమమృతరసాంభోధి కల్లోలతుల్యమ్।
సర్వోత్కృష్టామభీష్టాం తదిహ గుణరసేనైవ చిత్తం హరంతీం
మూర్తిం తే సంశ్రయే౾హం పవనపురపతే పాహి మాం కృష్ణ।రోగాత్॥

ద్వాదశ స్కంధము
99వ దశకము సమాప్తము
-x-