నారాయణీయము/ద్వాదశ స్కంధము/100వ దశకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

||శ్రీమన్నారాయణీయము||
ద్వాదశ స్కంధము

100- వ దశకము - కేశాదిపాదాంతరూపవర్ణనము


100-1
అగ్రే పశ్యామి తేజోనిబిడతరకలాయావలీలోభనీయం
పీయూషాప్లావితో౾హం తదను తదుదరే దివ్యకైశోరవేషమ్।
తారుణ్యారంభరమ్యం పరమసుఖరసాస్వాదరోమాంచితాంగైః
ఆవీతం నారదాద్యైర్విలసదుపనిషత్సుందరీమండలైశ్చ॥

100-2
నీలాభాం కుంచితాగ్రం ఘనమమలతరం సంయతం చారుభంగ్యా
రత్నోత్తంసాభిరామం వలయితముదయచ్ఛంద్రకైః పింఛజాలైః।
మందారస్రజ్నీవీతం తవ పృథుకబరీభారమాలోకయే౾హం
స్నిగ్ధశ్వేతోర్ధ్వపుండ్రామపి చ సులలితాం ఫాలబాలేందువీథీమ్॥

100-3
హృద్యం పూర్ణానుకంపార్ణవమృదులహరీ చంచలద్ర్భూవిలాసైః
ఆనీలస్నిగ్ధపక్ష్మావళి పరిలసితం నేత్రయుగ్మం విభో।తే।
సాంద్రచ్ఛాయం విశాలారుణకమలదళాకారమాముగ్ధతారం
కారుణ్యాలోకలీలాశిశిరితభువనం క్షిప్యతాం మయ్యనాథే॥

100-4
ఉత్తుంగోల్లాసినాసం హరిమణిముకురప్రోల్లసద్గండపాళీ-
వ్యాలోలత్కర్ణపాశాంచితమకరమణీకుండలద్వంద్వదీప్రమ్।
ఉన్మీలద్దంతపంక్తిస్ఫురదరుణతరచ్ఛాయబింబాధరాంతః
ప్రీతిప్రస్యందిమందస్మితమధురతరం వక్త్రముద్భాసతాం మే॥
100-5

బాహుద్వంద్వేన రత్నోజ్జ్వలవలయభృతా శోణపాణిప్రవాళే-
నోపాత్తం వేణునాళీం ప్రసృతనకమయుఖాంగుళీసంగాశారామ్।
కృత్వా వక్త్రారవిందే సుమధురవికసద్రాగముద్భావ్యమానైః
శబ్దబ్రహ్మమృతైస్త్వం శిశిరతభువనైస్సించ మే కర్ణవీథీమ్॥

100-6
ఉత్సర్పత్కౌస్తుభశ్రీతతిభిరరుణితం కోమలం కంఠదేశం
వక్షః శ్రీవత్సరమ్యం తరళతరసముద్దీప్రహారప్రతానమ్।
నానావర్ణప్రసూనావళికిసలయినీం వన్యమాలాం విలోల-
ల్లోలంబాం లంబమానామురసి తవ తథా భావయే రత్నమాలామ్॥

100-7
అంగే పంచాంగరాగైరతిశయవికసత్సౌరభాకృష్ణలోకం
లీనానేకత్రిలోకీవితతిమపి కృశాం బిభ్రతం మధ్యవల్లీమ్।
శక్రాశ్మన్యస్తతప్తోజ్జ్వలకనకనిభం పీతచేలం దధానం
ధ్యాయామో దీప్తరశ్మి స్ఫుటమణిరశనాకింకిణీమండితం త్వామ్॥

100-8
ఊరూ చారూ తవోరూ ఘనమసృణరుచౌ చిత్తచోరౌ రమాయాః
విశ్వక్షోభం విశంక్య ధ్రువమనిశమభౌ పీతచేలావృతాంగౌ।
ఆనమ్రాణాం పురస్తాన్న్యసనధృత సమస్తార్థపాళీసముద్గ-
చ్ఛాయం జానుద్వయం చ క్రమపృథుల మనోజ్ఞే చ జంఘే నిషేవే॥

100-9
మంజీరం ముంజనాదైరివ పదభజనం శ్రేయ ఇత్యాలపంతం
పాదాగ్రం భ్రాంతిమజ్జత్ ప్రణతజనమనోమందరోద్ధారకూర్మమ్।
ఉత్తుంగాతామ్రరాజన్నఖరహిమకరజ్యోత్స్నయా చాశ్రితానాం
సంతాపధ్వాంతహంత్రీం తతిమనుకలయే మంగళామంగుళీనామ్॥

100-10
యోగీంద్రాణాం త్వదంగేష్వధికసుమధురం ముక్తభాజాం నివాసో
భక్తానాం కామవర్షద్యుతరుకిసలయం నాథ। తే పాదమూలమ్।
నిత్యం చిత్తస్థితం మే పవనపురపతే। కృష్ణ। కారుణ్యసింధో।
హృత్వా నిశ్శేషతాపాన్ ప్రదిశతు పరమానందసందోహలక్ష్మీమ్॥

100-11
అజ్ఞాత్వా తే మహత్వం యదిహ నిగదితం విశ్వనాథ। క్షమేథాః
స్తోత్రం చైతత్ సహస్రోత్రరమధికతరం త్వత్ప్రసాదాయ భూయాత్।
ద్వేధా నారాయణీయం శ్రుతిషు చ జనుషా స్తుత్యతావర్ణనేన
స్ఫీతం లీలావతారైరిదమిహ కురుతామాయురారోగ్యసౌఖ్యమ్॥

నారాయణీయం ఇతి సుసంపూర్ణం

ద్వాదశ స్కంధము సంపూర్ణం
100వ దశకము సమాప్తము
-x-

ఓ నమో భగవతే వాసుదేవాయ
ఓం ఓం ఓం
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః
సర్వే జనాః సుఖినేభవంతు