నారాయణీయము/ద్వాదశ స్కంధము/98వ దశకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

||శ్రీమన్నారాయణీయము||
ద్వాదశ స్కంధము

98- వ దశకము - బ్రహ్మవలన జగదుత్పత్యాదివర్ణనము


98-1
యస్మిన్నేతద్విభాతం యత ఇదమభవద్యేన చేదం య ఏతద్
యోస్మాదుత్తీర్ణరూపః ఖలు సకలమిదం భాసితం యస్య భాసా।
యో వాచాం దూరదూరే పునరపి మనసాం యస్యదేవా మునీంద్రాః
నో విద్యుస్తత్వరూపం కిము పునరపరే కృష్ణ।తస్మై నమస్తే॥

98-2
జన్మాథో కర్మ నామ స్ఫుటమిహ గుణదోషాదికం వా న యస్మిన్
లోకానామూతయే యః స్వయమనుభజతే తాని మాయానుసారీ।
బిభ్రచ్ఛక్తీరరూపో౾పి చ బహుతరూపో౾వభాత్యద్భుతాత్మా
తస్మై కైవల్యధామ్నే పరరసపరిపూర్ణాయ విష్ణో। నమస్తే॥

98-3
నో తిర్యంచం న మర్త్యం న చ సురమసురం న స్త్రియం నో పుమాంసం
న ద్రవ్యం కర్మజాతిం గుణమపి సదసద్వాపి తే రూపమాహుః।
శిష్టం యత్స్యాన్నిషేధే సతి నిగమశతైర్లక్షణావృత్తితస్తత్
కృచ్ఛ్రేణావేద్యమానం పరమసుఖమయం భాతితస్మై నమస్తే॥

98-4
మాయాయాం బింబితస్త్వం సృజసి మహదహంకారతన్మాత్రభేదైః
భూతగ్రామేంద్రియాద్యైరపి సకలజగత్స్వప్నసంకల్పకల్పమ్।
భూయస్సంహృత్య సర్వం కమఠ ఇవ పదాన్యాత్మనా కాలశక్త్యా
గంభీరే జాయమానే తమసి వితిమిరో భాసి తస్మై నమస్తే॥

98-5
శబ్దబ్రహ్మేతి కర్మేత్యణురితి భగవన్।కాల ఇత్యాలపంతి
త్వామేకం విశ్వహేతుం సకలమయతయా సర్వథా కల్ప్యమానమ్।
వేదాంతైర్యత్తు గీతం పురుషపరచిదాత్మాభిధం తత్తు తత్త్వం
ప్రేక్షామాత్రేణ మూలప్రకృతివికృతికృత్ కృష్ణ। తస్మై నమస్తే॥

98-6
సత్త్వేనాసత్తయా వా న చ ఖలు సదసత్త్వేన నిర్వాచ్యరూపా
ధత్తే యాసావవిద్యా గుణఫణిమతివద్విశ్వదృశ్యావభాసమ్।
విద్యాత్వం సైవ యాతా శ్రుతివచనలవైర్యత్కృపాస్యందలాభే
సంసారణ్యసద్యస్త్రుటనపరశుతామేతి తస్మై నమస్తే॥

98-7
భూషాసు స్వర్ణవద్వా జగతి ఘటశరావాదికే మృత్తికావ-
త్తత్త్వే సంచింత్యమానే స్ఫురతి తదధునాప్యద్వితీయం వపుస్తే।
స్వప్నద్రష్టుః ప్రబోధే తిమిరలయవిధౌ జీర్ణరజ్జోశ్చ యద్వత్
విద్యాలాభే తథైవ స్ఫుటమపి వికసేత్ కృష్ణ।తస్మై నమస్తే॥

98-8
యద్భీత్యోదేతి సూర్యో దహతి చ దహనో వాతి వాయుస్తథా౾న్యే
యద్భీతాః పద్మజాద్యాః పునరుచితబలీనాహరంతే౾ను కాలమ్।
యేనైవారోపితాః ప్రాజ్నిజపదమపి తే చ్యావితారశ్చ పశ్చాత్
తస్మై విశ్వం నియంత్రే వయమపి భవతే కృష్ణ।కుర్మః ప్రణామమ్॥

98-9
త్రైలోక్యం భావయంతం త్రిగుణమయమిదం త్ర్యక్షర స్యైకవాచ్యం
త్రిశానామైక్యరూపం త్రిభిరసి నిగమైర్గీయమానస్వరూపమ్।
తిస్రో౾వస్థా విదంతం త్రియుగజనిజుషం త్రిక్రమాక్రాంత విశ్వం
త్రైకాల్యే భేదహీనం త్రిభిరహమనిశం యోగభేదైర్భజే త్వామ్॥

98-10
సత్యం శుద్ధం విబుద్ధం జయతి తవ వపుర్నిత్యముక్తం నిరీహం
నిర్ద్వంద్వం నిరీకారం నిఖిలగుణగణ వ్యంజనాధార భూతమ్।
నిర్మూలం నిర్మలం త న్నిరవధి మహిమోల్లాసి నిర్లీన మంత
ర్నిస్సంగానాం మునీనాం నిరుపమ పరమానంద సాంద్రప్రకాశమ్॥

98-11
దుర్వారం ద్వాదశారం త్రిశతపరిమిళత్ షష్టిపర్వాభివీతం
సంభ్రామ్యత్ క్రూరవేగం క్షణమను జగదాచ్ఛిద్య సంధావమానమ్।
చక్రం తే కాలరూపం వ్యథయతు న తు మాం త్వత్పదైకావలంబం
విష్ణో। కారుణ్యసింధో। పవనపురపతే। పాహి సర్వామయౌఘాత్॥

ద్వాదశ స్కంధము
98వ దశకము సమాప్తము