నారాయణీయము/ద్వాదశ స్కంధము/97వ దశకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

||శ్రీమన్నారాయణీయము||
ద్వాదశ స్కంధము

97- వ దశకము – ఉత్తమ భక్తి ప్రార్థన-మార్కండేయోపాఖ్యానము


97-1
త్రైగుణ్యాద్భిన్నరూపం భవతి హి భువనే హీనమధ్యోత్తమం యత్
జ్ఞానం శ్రద్ధా చ కర్తా వసతిరపి సుఖం కర్మ చాహరభేధాః।
త్వత్ క్షేత్రత్వన్నిషేవాది తు యదిహ పునస్త్వత్పరం తత్తుసర్వం
ప్రాహుర్నైర్గుణ్యనిష్ఠం తదమ భజనతో మంక్షు సిద్ధో భవేయమ్॥

97-2
త్వయ్యేవ న్యస్తచిత్తస్సుఖమయి విచరన్ సర్వచేష్టాస్త్వదర్థం
త్వద్భక్తైః సేవ్యమానానపి చరితచరానాశ్రయన్ పుణ్యదేశాన్।
దస్యౌ విప్రే మృగాదిష్వపి చ సమమతిర్ముచ్యమానావమాన-
స్పర్ధాసూయాదిదోషస్సతతమఖిల భూతేషు సంపూజయే త్వామ్॥

97-3
త్వద్భావో యావదేషు స్ఫురతి న విశదం తావదేవం హ్యుపాస్తిం
కుర్వన్నైకాత్మ్యబోధే ఝటితి వికసతి త్వన్మయో౾హం చరేయమ్।
త్వద్ధర్మస్యాస్య తావత్ కిమపి న భగవన్।ప్రస్తుతస్య ప్రణాశః
తస్మాత్ సర్వాత్మనైవ ప్రదిశ మమ విభో।భక్తిమార్గం మనోజ్ఞమ్॥

97-4
తం చైవం భక్తియోగం ద్రఢయితుమయి మే సాధ్యమారోగ్యమాయుః
దిష్ట్వా తత్రాపి సేవ్యం తవ చరణమహో భేషజాయేవ దుగ్ధమ్।
మార్కండేయో హి పూర్వం గణకనిగదితద్వాదశాబ్దాయురుచ్ఛైః
సేవిత్వా వత్సరం త్వాం తవ భటనివహైర్ద్రావయామాస మృత్యుమ్॥

97-5
మార్కండేయశ్చిరాయుస్స ఖిలు పునరపి త్వత్పరః పుష్పభద్రా-
తీరే నిన్యే తపస్యన్నతులసుఖరతిష్షట్ తు మన్వంతరాణి।
దేవేంద్రస్సప్తమస్తం సురయువతిమరున్మన్మథైర్మోహయిష్యన్
యోగోష్మప్లుష్యమాణైర్నతు పునరశకత్త్వజ్జనం నిర్జయేత్॥

97-6
ప్రీత్యా నారాయణాఖ్యస్త్వమథ నరసఖః ప్రాప్తవానస్య పార్శ్వం
తుష్ట్వా తోష్టూయమానస్స తు వివిధవరైర్లోభితో నానుమేనే।
ద్రష్టుం మాయాం త్వదీయం కిల పునరవృణోద్భక్తితృప్తాంతరాత్మా
మాయాదుఃఖానభిజ్ఞస్తదపి మృగయతే నూనమాశ్చర్యహేతోః॥

97-7
యాతే త్వయ్యాశు వాతాకులజలదగలత్తోయపూర్ణాతిఘార్ణత్
సప్తార్ణోరాశిమగ్నే జగతి స తు జలే సంభ్రమన్ వర్షకోటీః।
దీనః ప్రైక్షిష్ట దూరే వటదలశయనం కంచిదాశ్చర్యబాలం
త్వామేవ శ్యామలాంగం వదనసరసిజన్యస్తపాదాంగుళీకమ్॥

97-8
దృష్ట్వా త్వాం హృష్ణరోమా త్వరితముపగతః స్ప్రస్టుకామో మునీంద్రః
శ్వాసేనాంతర్నివిష్టః పునరిహ సకలం దృష్టవాన్ విష్టపౌఘమ్।
భూయో౾పి శ్వాసవాతైర్భహిరనుపతితో వీక్షితస్త్వత్కటాక్షైః
మోదాదాశ్లేష్టుకామస్త్వయి పిహితతనౌ స్వాశ్రమే ప్రాగ్వదాసీత్॥

97-9
గౌర్యా సార్ధం తదగ్రే పురభిదథ గతస్త్వత్ర్పియప్రేక్షణార్థీ
సిద్ధానేవాస్య దత్త్వా స్వయమయమజరామృత్యుతాదీన్ గతో౾భూత్।
ఏవం త్వత్సేవయైవ స్మరరిపురపి స ప్రీయతే యేన తస్మాత్
మూర్తిత్రయ్యాత్మకస్త్వం నను సకలనియంతేతి సువ్యక్తమాసీత్॥

97-10
త్ర్యంశే౾స్మిన్ సత్యలోకే విధిహరిపురభిన్మందిరాణ్యూర్ధ్వమూర్ధ్వం
తేభ్యో౾ప్యూర్ధ్వం తు మాయావికృతివిరహితో భాతి వైకుంఠలోకః।
తత్ర త్వం కారణాంభస్యపి పశుపకులే శుద్ధసత్త్వైకరూపీ
సచ్ఛిద్ర్భహ్మాద్వయాత్మా పవనపురపతే।పాహిమాం సర్వరోగాత్॥

ద్వాదశ స్కంధము
97వ దశకము సమాప్తము
-x-