నారాయణీయము/ఏకాదశ స్కంధము/96వ దశకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

||శ్రీమన్నారాయణీయము||
ఏకాదశ స్కంధము

96- వ దశకము - భగవద్విభూతి-భక్తియోగము


96-1
త్వంహి బ్రహ్మైవ సాక్షాత్ పరమురుమహిమన్నక్షరాణామకారః
తారో మంత్రేషు రాజ్ఞాం మనురసి మునిషు త్వం భృగుర్నారదో౾పి।
ప్రహ్లాదో దానవానాం పశుషు చ శురభిః పక్షిణాం వైనతేయో
నాగానామస్యనంతః సురసరిదపి చ స్రోతసాం విశ్వమూర్తే।

96-2
బ్రహ్మణ్యానాం బలిస్త్వం క్రతుషు చ జపయజ్ఞో౾సి వీరేషు పార్థో
భక్తానాముద్ధవస్త్వం బలమసి బలినాం ధామ తేజస్వినాం త్వమ్।
నాస్త్వంతస్త్వద్విభూతేర్వికసదతిశయం వస్తుసర్వం త్వమేవ
త్వం జీవస్త్వం ప్రధానం యదిహ భవదృతే తన్న కించిత్ ప్రపంచే॥

96-3
ధర్మం వర్ణాశ్రమాణాం శ్రుతిపథవిహితం త్వత్పరత్వేన భక్త్యా
కుర్వంతో౾ంతర్విరాగే వికసతి శనకైస్సంత్యజంతో లభంతే।
సత్తాస్ఫూర్తిప్రియత్వాత్మకమఖిలపదార్థేషు భిన్నేష్వభిన్నం
నిర్మూలం విశ్వమూలం పరమమహమితి త్వద్విబోధం విశుద్ధమ్॥

96-4
జ్ఞానం కర్మాపి భక్తిస్త్రితయమిహ భవత్ప్రాపకం తత్ర తావత్
నిర్విణ్ణానామశేషే విషయ ఇహ భవేత్ జ్ఞానయోగే౾ధికారః।
సక్తానాం కర్మయోగస్త్వయి హి వినిహితో యే తు నాత్యంతసక్తాః
నాప్యతంతం విరక్తాస్త్వయి చ ధృతరసా భక్తియోగో హ్యామీషామ్॥

96-5
జ్ఞానం త్వద్భక్తతాం వా లఘు సుకృతవశాన్మర్త్యలోకే లభంతే
తస్మాత్తత్య్రైవ జన్మ స్పృహయతి భగవన్। నాకగో నారకో వా।
ఆవిష్టం మాం తు దైవద్భవజలనిధిపోతాయితే మర్త్యదేహే
త్వం కృత్వా కర్ణధారం గురుమనుగుణవాతాయితస్తారయేథాః॥

96-6
అవ్యక్తం మార్గయంతః శ్రుతిభిరపి నయైః కేవలజ్ఞానలుబ్ధాః
క్లిశ్యంతే౾తీవ సిద్ధిం బహుతరజనుషామంత ఏవాప్నువంతి।
దూరస్థః కర్మయోగో౾పి చ పరమఫలే నన్వయం భక్తియోగః
త్వామూలాదేవ హృద్యస్త్వరితమయి భవత్ప్రాపకో వర్ధతాం మే॥

96-7
జ్ఞానాయైవాతియత్నం మునిరపవదతే బ్రహ్మతత్త్వం తు శృణ్వన్
గాఢం త్వత్పాదభక్తిం శరణమయతి యస్తస్య ముక్తిః కరాగ్రే।
త్వద్ధ్యానే౾పీహ తుల్యా పునరసుకరతా చిత్తచాంచల్యహేతోః
అభ్యాసాదాశు శక్యం తదపి వశయితుం త్వత్కృపాచారుతాభ్యామ్॥

96-8
నిర్విణ్ణః కర్మమార్గే ఖలు విషమతమే త్వత్కథాదౌ చ గాఢం
జాతశ్రద్ధో౾పి కామానయి భువనపతే। నైవ శక్నోమి హాతుమ్।
తద్భూయో నిశ్చయేన త్వయి నిహితమనా దోషబుద్ధ్యా భజంస్తాన్
పుష్ణీయాం భక్తిమేవ త్వయి హృదయగతే మంక్షునంక్ష్యంతి సంగాః॥

96-9
కశ్చిత్ క్లేశార్జితార్థక్షయవిమలమతిర్నుద్యమానో జనౌఘైః
ప్రాగేవం ప్రాహ విప్రో న ఖలు మమ జనః కాలకర్మ గ్రహా వా।
చేతో మే దుఃఖహేతుస్తదిహ గుణగణం భావయత్ సర్వకారీ-
త్యుక్త్వా శాంతో గతస్త్వాం మమ చ కురు విభో। తాదృశీం చిత్తశాంతిమ్॥

96-10
ఐలః ప్రాగుర్వశీం ప్రత్యతివివశమనాః సేవమానశ్చిరం తాం।
గాఢం నిర్విద్య భూయో యువతిసుఖమిదం క్షుద్రమేవేతి గాయన్।
త్వద్భక్తిం ప్రాప్య పూర్ణస్సుఖతరమచరత్ తద్వదుద్ధూతసంగం
భక్తోత్తంసం క్రియా మాం పవనపురపతే। హంత మే రుంధి రోగాన్॥

ఏకాదశ స్కంధము పరిపూర్ణం
96వ దశకము సమాప్తము
-x-