నారాయణీయము/దశమ స్కంధము/89వ దశకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

||శ్రీమన్నారాయణీయము||
దశమ స్కంధము

89- వ దశకము - వృకాసురవధ-భృగుపరీక్షణము


89-1
రమాజానే।జానే యదిహ తవ భక్తేషు విభవో
న సంపద్యస్లద్యస్తదిహ మదకృత్త్వా దశమినామ్।
ప్రశాంతిం కృత్వైవ ప్రదిశసి తతః కామమఖిలం
ప్రశాంతేషు క్షిప్రం న ఖలు భవదీయే చ్యుతికథా॥

89-2
సద్యః ప్రసాదరుషితాన్ విధిశంకరాదీన్
కేచిద్విభో।నిజగుణానుగుణం భజంతః।
భ్రష్టా భవంతి బత కష్టమదీర్ఘదృష్ట్వా
స్పష్టం వృకాసుర ఉదాహరణం కిలాస్మిన్॥

89-3
శకునిజస్స తు నారదమేకదా త్వరితతోషమపృచ్ఛదధీశ్వరమ్।
స చ దిదేశ గిరీశముపాసితుం న తు భవంతమబంధుమసాధుషు॥

89-4
తపస్తప్త్వా ఘోరం స ఖలు కుపితస్సప్తమదినే
శిరశ్ఛిత్త్వా సద్యః పురహారముపస్థాప్య పురతః।
అతిక్షుద్రం రౌద్రం శరసి కరదానేన నిధనం
జగన్నాథాద్వవ్రే భవతి విముఖానాం క్వ శుభధీః॥

89-5
మోక్తారం బంధముక్తో హరిణపతిరివ ప్రాద్రవత్ సో౾థ రుద్రం
దైత్యాద్భీత్యా స్మ దేవో దిశిదిశి వలతే పృష్ఠతో దత్తదృష్టిః।
తూష్ణీకే సర్వలోకే తవ పదమధిరోక్ష్యంతముద్వీక్ష్య శర్వం
దూరాదేవాగ్రతస్త్వం పటువటువపుషా తస్థిషే దానవాయ॥

89-6
భద్రం తే శాకునేయ। భ్రమసి కిమధునా త్వం పిశాచస్య వాచా
సందేహశ్చేన్మదుక్తౌ తవ కిము న కరోష్యంగుళీమంగ।మౌళౌ।
ఇత్థం త్వద్వాక్యమూఢశ్శిరసి కృతకరస్సో౾పతచ్ఛిన్నపాతం
భ్రంశో హ్యేవం పరోపాసితురపి చ గతిః శూలినో౾పి త్వమేవ॥

89-7
భృగుం కిల సరస్వతీనికటవాసినస్తాపసాః
త్రిమూర్తిషు సమాదిశన్నధికసత్త్వతాం వేదితుమ్।
అయం పునరనాదరాదుదితరుద్ధరోషే విధౌ
హరే౾పి చ జిహింసిషౌ గిరిజయా ధృతే త్వామగాత్॥

89-8
సుప్తం రమాంకభువి పంకజలోచనం త్వాం
విప్రే వినిఘ్నతి పదేన ముదోత్థితస్త్వమ్।
సర్వం క్షమస్వ మునివర్య। భవేత్ సదా మే
త్వత్పాదచిహ్నమిహ భూషణమిత్యవాదీః॥

89-9
నిశ్చిత్య తే చ సుదృఢం త్వయి బద్ధభావాః
సారస్వతా మునివరా దధిరే విమోక్షమ్।
త్వా మేవమచ్యుత। పునశ్చ్యుతి దోషహీనం
సత్త్వోచ్చయైకతనుమేవ వయం భజామః॥

89-10
జగత్సృష్ట్యాదౌ త్వాం నిగమనివహైర్వందిభిరివ
స్తుతం విష్ణో। సచ్చిత్పరమరసనిర్ద్వైతవపుషమ్।
పరాత్మానం భూమన్। పశుపవనితాభాగ్యనివహం
పరీతాపశ్రాంత్యై పవనపురవాసిన్। పరిభజే॥

దశమ స్కంధము
89వ దశకము సమాప్తము
-x-