నారాయణీయము/దశమ స్కంధము/88వ దశకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

||శ్రీమన్నారాయణీయము||
దశమ స్కంధము
88- వ దశకము - అర్జునగర్వభంగము


88-1
ప్రాగేవాచార్యపుత్రాహృతినిశమనయా స్వీయషట్సూనువీక్షాం
కాంక్షంత్యా మాతురుక్త్యా సుతలభువి బలిం ప్రాప్య తేనార్చితస్త్వమ్।
ధాతుశ్శాపాద్దిరణ్యాన్వితకశిపుభవాన్ శౌరిజాన్ కంసభగ్నాన్
ఆనీయైనాన్ ప్రదర్శ్య స్వపదమనయథాః పూర్వపుత్రాన్మరీచేః॥

88-2
శ్రుతదేవ ఇతి శ్రుతం ద్విజేంద్రం బహులాశ్వం నృపతిం చ భక్తిపూర్ణమ్।
యుగపత్ త్వమనుగ్రహీతుకామో మిథిలాం ప్రాపిథ తాపసైస్సమేతః॥

88-3
గచ్ఛన్ ద్విమూర్తిరుభయోర్యుగపన్నికేతం
ఏ కేన భూరివిభవైర్విహితోపచారః।
అన్యేన తద్దినభృతైశ్చ పలౌదనాద్యైః
తుల్యం ప్రసేదిథ దదాథ చ ముక్తిమాభ్యామ్॥

88-4
భూయో౾థ ద్వారవత్యాం ద్విజతనయమృతిం తత్ప్రలాపానపి త్వం
కో వా దైవం నిరుంధ్యాదితి కిల కథయన్ విశ్వవోఢా౾ప్యసోఢాః।
జిష్ణోర్గర్వం వినేతుం త్వయి మనుజధియా కుంఠితాం చాస్య బుద్ధిం
తత్త్వారూఢాం విధాతుం పరమతమపదప్రేక్షణేనేతి మన్యే॥

88-5
నష్టా అష్టాస్య పుత్రాః పునరపి తవ తూపేక్షయా కష్టవాదః
స్పష్టో జాతో జనానామథ తదవసరే ద్వారకామాప పార్థః।
మైత్ర్యా తత్రోషితో౾సౌ నవమసుతమృతౌ విప్రవర్యప్రరోదం।
శ్రుత్వా చక్రే ప్రతిజ్ఞామనుపహృతసుతస్సన్నివేక్ష్యే కృశానుమ్॥

88-6
మానీ స త్వామపృష్ట్వా ద్విజనిలయగతో బాణజాలైర్మహాస్త్రైః
రుంధానః సూతిగేహం పునరపి సహసా దృష్టనష్టే కుమారే।
యామ్యామైంద్రీం తథాన్యాస్సురవరనగరీర్విద్యయా౾౾ సాద్య సద్యో
మోఘోద్యోగః పతిష్యన్ హుతభుజి భవతా సస్మితం వారితో౾భూత్॥

88-7
స్వార్ధం తేన ప్రతీచీం దిశమతిజవినా స్యందనేనాభియాతో
లోకాలోకం వ్యతీతస్తిమిరభయమథో చక్రధామ్నా నిరుంధన్।
చక్రాంశుక్లిష్టదృష్టిం స్థితమథ విజయం పశ్య పశ్యేతి వారాం
పారే త్వం ప్రాదదర్శః కిమపి హి తమసాం దూరదూరం పదం తే॥

88-8
తత్రాసీనం భుజంగాధిపశయనతలే దివ్యభూషాయుధాద్యైః
ఆవీతం పీతచేలం ప్రతినవజలదశ్యామలం శ్రీమదంగమ్।
మూర్తీనామీశితారం పరమిహ తిసృణామేకమర్థం శ్రుతీనాం
త్వామేవ త్వం పరాత్మన్ ప్రియసఖసహితో నేమిథ క్షేమరూపమ్॥

88-9
యువాం మామేవ ద్వావధికవివృతాంతర్హితతయా
విభిన్నౌ సంద్రష్టుం స్వయమహమహార్షం ద్విజసుతాన్।
నయేతం ద్రాగేతానితి ఖలు వితీర్ణాన్ పునరమూన్
ద్విజాయాదాయాదాః ప్రణుతమహిమా పాండుజనుషా॥

88-10
ఏవం నానావిహారైర్జగదభిరమయన్ వృష్ణివంశం ప్రపుష్ణన్
ఈజానో యజ్ఞభేదైరతులవిహృతిభిః ప్రీణయన్నేణనేత్రాః।
భూభారక్షేపదంభాత్ పదకమలజుషాం మోక్షణాయావతీర్ణః
పూర్ణం బ్రహ్మైవ సాక్షాద్యదుషు మనుజతారూషితస్త్వం వ్యలాసీః॥

88-11
ప్రాయేణ ద్వారవత్యామవృతదయి తదా నారదస్త్వద్రసార్ధ్రః
తస్మాల్లేభే కదాచిత్ ఖలు సుకృతనిధిస్త్వత్పితా తత్త్వబోధమ్।
భక్తానామగ్రయాయి స చ ఖలు మతిమానుద్ధవస్త్వత్త ఏవ
ప్రాప్తో విజ్ఞానసారం స కిల జనహితాయాధునా౾౾స్తే బదర్యామ్॥

88-12
సో౾యం కృష్ణావతారో జయతి తవ విభో యత్ర సౌహార్దభీతి-
స్నేహద్వేషానురాగప్రభృతిభిరతులైరశ్రమైర్యోగబేదైః।
ఆర్తిం తీర్త్వా సమస్తామమృతపదమగుస్సర్వలోకాః
స త్వం విశ్వార్తిశాంత్యై పవనపురపతే భక్తిపూర్త్యై చ భూయాః॥

దశమ స్కంధము
88వ దశకము సమాప్తము
-x-