నారాయణీయము/దశమ స్కంధము/87వ దశకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

||శ్రీమన్నారాయణీయము||
దశమ స్కంధము

87- వ దశకము - కుచేలోపాఖ్యానము


87-1
కుచేలనామా భవతస్సతీర్థ్యతాం గత స్స సాందీపనిమందిరే ద్విజః।
త్వదేకరాగేణ ధనాదినిఃస్సృహో దినాని నిన్యే ప్రశమీ గృహాశ్రమీ॥

87-2
సమానశీలా౾పి తదీయ వల్లభా తథైవ నో చిత్తజయం సమేయుషీ।
కదాచిదూచే బత వృత్తిలబ్ధయే రమాపతిః కిం న సఖానిషేవ్యతే॥

87-3
ఇతీరితోయం ప్రియయా క్షుధార్తయా జుగుప్సమానో౾పి ధనే మదావహే।
తదా త్వదాలోకనకౌతుకాద్యయౌ వహాన్ పటాంతే పృథుకానుపాయనమ్॥

87-4
గతోయమాశ్చర్యమయీం భవత్పురీం గృహేషు శైబ్యాభవనం సమేయివాన్।
ప్రవిశ్య వైకుంఠ మివాప నిర్వృతిం తవాతిసంభావనయా తు కిం పునః॥

87-5
ప్రపూజితం తం ప్రియయా చ వీజితం కరే గృహీత్వా౾కథయః పురాకృతమ్।
యదింధనార్థం గురుదారచోదితైరపర్తువర్షం తదమర్షి కాననే॥

87-6
త్రపాజుషో౾స్మాత్ పృథుకం బలాదథ ప్రగృహ్య ముష్టౌ సకృదాశితే త్వయా।
కృతం కృతం నన్వియతేతి సంభ్రమాద్రమా కిలోపేత్య కరం రురోధ తే॥

87-7
భక్తేషు భక్తేన స మానితస్త్వయా పురీం వసన్నేకనిశాం మహాసుఖమ్।
బతాపరేద్యుర్ర్ధవిణం వినా యయౌ విచిత్రరూపస్తవ ఖల్వనుగ్రహః॥

87-8
యది హ్యయాచిష్యమదాస్యదచ్యుతో వదామి భార్యాం కిమతి వ్రజన్నసౌ।
త్వదుక్తిలీలాస్మితమగ్నధీః పునః క్రమాదపశ్యన్ మణిదీప్రమాలయమ్॥

87-9
కిం మార్గవిభ్రంశ ఇతి భ్రమన్ క్షణం గృహం ప్రవిష్టస్స దదర్శ వల్లభామ్।
సఖీపరీతాం మణిహేమభూషితాం బుబోధ చ త్వత్కరుణాం మహాద్భుతామ్॥

87-10
స రత్నశాలాసు వసన్నపి స్వయం సమున్నమద్భక్తిభరో౾మృతం యయౌ।
త్వమేవమాపూరితభక్తవాంఛితో మరుత్పురాధీశ।హరస్వ మే గదాన్॥

దశమ స్కంధము
87వ దశకము సమాప్తము
-x-