నారాయణీయము/దశమ స్కంధము/86వ దశకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

||శ్రీమన్నారాయణీయము||
దశమ స్కంధము

86 వ దశకము - సాల్వాదులవధ-భారతయుద్ధము


86-1
సాల్వోభైష్మీవివాహే యదుబలవిజితశ్చంద్రచూడాద్విమానం
విందన్ సౌభం స మాయీ త్వయి వసతి కూరూంస్త్వత్పురీమభ్యభాంక్షీత్।
ప్రద్యుమ్నస్తం నిరుంధన్ నిఖిలయదుభటైర్న్యగ్రహీదుగ్రవీర్యం
తస్యామాత్యం ద్యుమంతం వ్యజని చ సమరస్సప్తవింశత్యహాంతమ్॥

86-2
తావత్త్వం రామశాలీ త్వరితముపగతః ఖండితప్రాయసైన్యం
సౌభేశం తం న్యరుంధాః స చ కిల గదయా శార్ జ్గమభ్రంశయత్ తే।
మాయాతాతం వ్యహింసీదపి తవ పురతస్తత్త్వయాపి క్షణార్థం
నాజ్ఞాయీత్యాహురేకే తదిదమవమతం వ్యాస ఏవ న్యషేధీత్॥

86-3
క్షిప్త్వాసౌభం గదాచూర్ణితముదకనిధౌ మంక్షు సాల్వే౾పి చక్రే-
ణోత్కృత్తే దంతవక్త్రః ప్రసభమభిపతన్నభ్యముంచద్గదాంతే।
కౌమోదక్యాహాతో౾సావపి సుకృతనిధిశ్చైద్యవత్ ప్రాపదైక్యం
సర్వేషామేష పూర్వం త్వయి ధృతమనసాం మోక్షణార్థో౾వతారః॥

86-4
త్వయ్యాయాతే౾థ జాతే కిల కురుసదసి ద్యూతకే సంయతాయాః
క్రందంత్యా యాజ్ఞసేన్యాస్స కరుణమకృథాశ్చేలమాలామనంతామ్।
అన్నాంతప్రాప్తశర్వాంశజమునిచకితద్రౌపదీచింతితో౾థ
ప్రాప్తశ్శాకాన్నమశ్నన్ మునిగణమకృథాస్తృప్తిమంతం వనాంతే॥

86-5
యుద్ధోద్యోగే౾థ మంత్రే మిలతి సతి వృతః ఫల్గునేన త్వమేకః
కౌరవ్యే దత్తసైన్యః కరిపురమగమో దౌత్యకృత్ పాండవార్థమ్।
భీష్మద్రోణాదిమాన్యే తవ ఖలు వచనే ధిక్కృతే కౌరవేణ
వ్యావృణ్వన్ విశ్వరూపం మునిసదసి పురీం క్షోభయిత్వాగతో౾భూః॥

86-6
జిష్ణోస్త్వం కృష్ణసూతః ఖలు సమరముఖే బంధుఘాతే దయాలుం
ఖిన్నం తం వీక్ష్య వీరం కిమిదమయి సఖే।నిత్యఏకో౾యమాత్మా।
కో వధ్యః కో౾త్ర హంతా తదిహ వధభియం ప్రోజయ్యి మయ్యర్పితాత్మా
ధర్మ్యం యుద్ధం చరేతి ప్రకృతిమనయథా దర్శయన్ విశ్వరూపమ్॥

86-7
భక్తోత్తంసే౾థ భీష్మే తవ ధరణిభరక్షేపకృత్యైకసక్తే
నిత్యం నిత్యం విభిందత్యవనిభృదయుతం ప్రాప్తసాదే చ పార్థే।
నిశ్సస్త్రత్వప్రతిజ్ఞాం విజహదరివరం ధారయన్ క్రోధశాలీ
వాధావన్ ప్రాంజలిం తం నతశిరసమథో వీక్ష్య మోదాదపాగాః॥

86-8
యుద్ధే ద్రోణస్య హస్తిస్థిరరణభగదత్తేరితం వైష్ణవాస్త్రం
వక్షస్యాధత్తచక్రస్థగితరవిమహాః ప్రార్ధయత్ సింధురాజమ్।
నాగాస్త్రే కర్ణముక్తే క్షితిమవనమయన్ కేవలం కృత్తమౌళిం
తత్రే తత్రా౾పి పార్థం కిమివ న హి భవాన్ పాండవానామకార్షీత్॥

86-9
యుద్ధాదౌ తీర్థగామీ స ఖలు హలధరో నైమిశక్షేత్రమృచ్ఛన్
అప్రత్యుత్థాయి సూతక్షయకృదథ సుతం తత్సదే కల్పయిత్వా
యజ్ఞఘ్నం బల్వలం పర్వణి పరిదలయన్ స్నాతతీర్థో రణాంతే
సంప్రాప్తో భీమదుర్యోధనరణమశమం వీక్ష్య యాతః పురీం తే॥

86-10
సంసుప్తద్రౌపదేయక్షపణహతధియం ద్రౌణిమేత్య త్వదుక్త్యా
తన్ముక్తం బ్రాహ్మమస్త్రం సమహృతవిజయో మౌళిరత్నం చ జహ్రే।
ఉచ్ఛిత్యై పాండవానాం పునరపి చ విశత్యుత్తరాగర్భమస్త్రే
రక్షన్నంగుష్ఠమాత్రః కిల జఠరమగాశ్చక్రపాణిర్విభో।త్వమ్॥

86-11
ధర్మౌఘం ధర్మసూనోరభిదధదఖిలం ఛందమృత్యుస్స భీష్మః
త్వాం పశ్యన్ భక్తిభూమ్నైవ హి సపది యయౌ నిష్కలబ్రహ్మభూయమ్।
సంయాజ్యాథాశ్వమేధైస్త్రిభిరతిమహితైర్దర్మజం పూర్ణకామం
సంప్రాప్తో ద్వారకాం త్వం పవనపురపతే ।పాహి మాం సర్వరోగాత్॥

దశమ స్కంధము
86వ దశకము సమాప్తము.