నారాయణీయము/దశమ స్కంధము/85వ దశకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

||శ్రీమన్నారాయణీయము||
దశమ స్కంధము

85- వ దశకము - యుధిష్ఠురుని రాజసూయయాగము-శిశుపాలవధ


85-1
తతో మగధభూభృతాచిరనిరోధసంక్లేశితం
శతాష్టకయుతాయుతద్వితయమీశ భూమీభృతామ్।
అనాథశరణాయతే కమపి పూరుషం ప్రాహిణోత్
అయాచత స మాగధక్షపణమేవ కిం భూయసా॥

85-2
యియాసురభిమాగధం తదను నారదోదీరితాత్
యుధిష్ఠిరమఖోద్యమాదుభయకార్యపర్యాకులః।
శశంసుషి నిజైః సమం పురమియేథ యౌధిష్ఠిరీమ్॥

85-3
అశేషదయితాయుతే త్వయి సమాగతే ధర్మజో
విజిత్య సహజైర్మహీం భవదపాంగసంవర్ధితైః।
శ్రియం నిరుపమాం వహన్నహహ భక్తదాసాయితం
భవంతమయి। మాగధే ప్రహితవాన్ సభీమార్జునమ్॥

85-4
గిరివ్రజపురం గతాస్తదను దేవ।యూయాం త్రయో
యయాచ సమరోత్సవం ద్విజమిషేణ తమ్మాగధమ్।
అపూర్ణసుకృతం త్వముం పవనజేన సంగ్రామయన్
నిరీక్ష్య సహ జిష్ణునా త్వమపి రాజయుద్ధ్వా స్థితః॥

85-5
అశాంతసమరోద్ధతం విటపపాటనాసంజ్ఞయా
నిపాత్య జరసస్సుతం పవనజేన నిష్పాటితమ్।
విముచ్య నృపతీన్ ముదా సమనుగృహ్య భక్తిం పరాం
దిదేశిథ గతస్పృహానపి చ ధర్మగుప్త్యై భువః॥

85-6
ప్రచక్రుషి యుధిష్ఠిరే తదను రాజసూయాధ్వరం
ప్రసన్నభృతకీ భవత్ సకలరాజకవ్యాకులమ్।
త్వమప్యయి జగత్పతే।ద్విజపదావనేజాదికం
చకర్థ కిము కథ్యతే నృపవరస్య భాగ్యోన్నతిః॥

85-7
తతస్సవనకర్మణి ప్రవరమగ్ర్యపూజావిధిం
విచార్య సహదేవవాగనుగతస్స ధర్మాత్మజః।
వ్యధత్త భవతే ముదా సదసి విశ్వభూతాత్మనే
తదా ససురమానుషం భువనమేవ తృప్తిం దధౌ॥

85-8
తతస్సపది చేదిపో మునినృపేషు తిష్ఠత్స్వహో
సభాజయతి కో జఢః పశుపదుర్ధురూఢం వటుమ్।
ఇతి త్వయి స దుర్వచోవితతిముద్వమన్నాసనాత్
ఉదాపతదుదాయుధః సమపతన్నముం పాండవాః॥

95-9
నివార్య నిజపక్షగానభిముఖస్య విద్వేషిణః
త్వమేవ జహ్రిషే శిరో దనుజదారిణా స్వారిణా।
జనుస్త్రితయలబ్ధయా సతతచింతయా శుద్ధధీః
త్వయా స పరమేకతామధృత యోగినాం దుర్లభమ్॥

85-10
తతస్సుమహితే త్వయా క్రతువరే నిరూఢే జనో
యయౌ జయతి ధర్మజో జయతి కృష్ణ ఇత్యాలపన్।
ఖలః స తు సుయోధనో ధుతమనాస్సపత్నశ్రియా
మయార్పితసభాముఖే స్థలజలభ్రమాదభ్రమీత్॥

85-11
తదా హసితముత్థితం ద్రుపద నందనా భీమయోః
అపాంగ కలయా విభో।కిమపి తావజ్జృంభయన్।
ధరాభర నిరాకృతౌ సపది నామ బీజం వపన్
జనార్ధన।మరుత్పరీ నిలయ ।పాహి మామామయాత్॥

దశమ స్కంధము
85వ దశకము సమాప్తము