నారాయణీయము/దశమ స్కంధము/84వ దశకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

||శ్రీమన్నారాయణీయము||
దశమ స్కంధము

84- వ దశకము - సమంతపంచకయాత్ర


84-1
క్వచిదథ తపనోపరాగకాలే పురి నిదధత్కృతవర్మకామసూనూ।
యదుకులమహిళావృతస్సుతీర్థం సముపగతో౾పి సమంతపంచకాఖ్యమ్॥

84-2
బహుతరజనతాహితాయ తత్ర త్వమపి పునన్ వినిమజ్జ్య తీర్థతోయమ్।
ద్విజగణపరిముక్తవిత్తరాశిః సమమిలథాః కురుపాండవాదిమిత్రైః॥

84-3
తవ ఖలు దయితాజనైస్సమేతా ద్రుపదసుతా త్వయి గాఢభక్తిభారా।
తదుదితభవదాహృతిప్రకారైరతిముముదే సమమన్యభామినీభిః॥

84-4
తదను చ భగవన్ నిరీక్ష్య గోపానతికుతుకాదుపగమ్య మానయిత్వా।
చిరతరవిరహాతురాంగరేఖాః పశుపవధూస్సరసం త్వమన్వయాసీః॥

84-5
సపది చ భవదీక్షణోత్సవేన ప్రముషితమానహృదాం నితంబినీనామ్।
అతిరసపరిముక్త కంచులీకే పరిచయహృద్యతరే కుచే న్యలైషీః॥

84-6
రిపుజనకలహైః పునః పునర్మే సముపగతైరియతీ విలంబనా౾భూత్।
ఇతి కృతపరిరంభణే త్వయి ద్రాగతివివశా ఖలు రాధికా నిలిల్యే॥

84-7
అపగతవిరహవ్యథాస్తదా తా రహసి విధాయ దదాథ తత్త్వబోధమ్।
పరమసుఖచిదాత్మకో౾హమాత్మేత్యుదయతు వఃస్ఫుటమేవ చేతసీతి॥

84-8
సుఖరసపరిమిశ్రితో వియోగః కిమపి పురాభవదుద్ధవోపదేశైః।
సమభవదముతః పరం తు తాసాం పరమసుఖైక్యమయూ భవద్విచింతా॥

84-9
మునివరవివహైస్తవాథ పిత్రా దురితశమాయ శుభాని పృచ్ఛ్యమానైః।
త్వయి పతి కిమిదం శుభాంతరైరిత్యురుహసితైరపి యాజితస్తదాసౌ॥

84-10
సుమహతి యజనే వితాయమానే ప్రముదితమిత్రజనే సహైవ గోపాః।
యదుజనమహితాస్త్రిమాసమాత్రం భవదనుషంగరసం పురేవ భేజుః॥

84-11
వ్యపగమసమయే సమేత్య రాధాం దృఢముపగూహ్య నిరీక్ష్య వీతఖేదామ్।
ప్రముదితహృదయః పురం ప్రయాతః పవనపురేశ్వర।పాహి మాం గదేభ్యః॥

దశమ స్కంధము
84వ దశకము సమాప్తము
-x-