నారాయణీయము/దశమ స్కంధము/83వ దశకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

||శ్రీమన్నారాయణీయము||
దశమ స్కంధము

83- వ దశకము పౌండ్రకవధ-బలరామునిప్రతాపము


83-1
రామే౾థ గోకులగతే ప్రమదాప్రసక్తే
హూతానుపేతయమునాదమనే మదాంధే।
స్వైరం సమారమతి సేవకవాదమూఢో
దూతం న్యయుంక్త తవ పౌండ్రకవాసుదేవః॥

83-2
నారాయణో౾హమవతీర్ణ ఇహాస్మి భూమౌ
ధత్సే కిల త్వమపి మామకలక్షణాని।
ఉత్సృజ్య తాని శరణం వ్రజ మామితి త్వాం
దూతో జగాద సకలైర్హసితస్సభాయామ్॥

83-3
దూత౾థ యాతవతి యాదవసైనికైస్త్వం
యాతో దదర్శిథ వపుః కిల పౌండ్రకీయమ్।
తాపేన వక్షసి కృతాంకమనల్పమూల్య-
శ్రీకౌస్తుభం మకరకుండలపీతచేలమ్॥

83-4
కాలాయసం నిజసుదర్శనమస్యతో౾స్య
కాలానలోత్కరకిరేణ సుదర్శనేన।
శీర్షం చకర్తిథ మమర్దిథ చాస్య సేనాం
తన్మిత్ర కాశిపశిరో౾పి చకర్థ కాశ్యామ్॥

83-5
జాడ్యేన బాలకగిరా ౾పి కిలాహమేవ
శ్రీవాసుదేవ ఇతి రూఢమతిశ్చిరం సః।
సాయుజ్యమేన భవదైక్యధియా గతో౾భూత్
కో నామ కస్య సుకృతం కథమిత్యవేయాత్॥

83-6
కాశీశ్వరస్య తనయో౾థ సుదక్షిణాఖ్యః
శర్వం ప్రపూజ్య భవతే విహితాభిచారః।
కృత్యానలం కమపి బాణరణాతిభీతైః
భూతైః కథంచన నృతైస్సమమభ్యముంచత్॥

83-7
తాలప్రమాణచరణామఖిలం దహంతీం
కృత్యాం విలోక్య చకితైః కథితో౾పి పౌరైః।
ద్యూతోత్సవే కిమపి నో చలితో విభో।త్వం
పార్శ్వస్థమాశు విససర్జిథ కాలచక్రమ్॥

83-8
అభ్యాపతత్యమితధామ్ని భవన్మహాస్త్రే
హాహేతి విద్ర్రుతవతీ ఖలు ఘోరకృత్యా।
రోషాత్ సుదక్షిణమదక్షిణచేష్టితం తం
పుప్లోష చక్రమపి కాశిపురీమధాక్షీత్॥

83-9
స ఖలుద్వివిదో రక్షోఘాతే కృతోపకృతిః పురా
తవ తు కలయా మృత్యుం ప్రాప్తుం తదా ఖలతాం గతః।
నరకసచివో దేశక్లేశం సృజన్నగరాంతికే
ఝటితి హలినా యుధ్యన్నద్ధా పపాత తలాహతః॥

83-10
సాంబం కౌరవ్యపుత్రీహరణనియమితం సాంత్వనార్థీ కురూణాం
యాతస్తద్వాక్యరోషోద్ధృతకరినగరో మోచయామాస రామః।
తే ఘాత్యాః పాండవేయైరితి యదుపృతనాం నాముచస్త్వం తదానీం
తం త్వాం దుర్భోధలీలం పవనపురపతే। తపశాంత్యై నిషేవే॥

దశమ స్కంధము
83వ దశకము సమాప్తము
-x-