నారాయణీయము/దశమ స్కంధము/82వ దశకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

||శ్రీమన్నారాయణీయము||
దశమ స్కంధము

82- వ దశకము - ఉషాపరిణయము- నృగమహారాజునకుశాపవిముక్తి


82-1
ప్రద్యుమ్నో రౌక్మిణేయస్స ఖలు తవ కలా శంబరేణాహృతస్తం
హత్వా రత్యా సహప్తో నిజపురమహరద్ రుక్మికన్యాం చ ధన్యామ్।
తత్పుత్రో౾థానిరుద్ధో గుణనిధిరవహద్రోచనాం రుక్మిపౌత్రీం
తత్రోద్వాహే గతస్త్వం న్యవధి ముసలినా రుక్మ్యపి ద్యూతవైరాత్॥

82-2
బాణస్య సా బలిసుతస్య సహస్రబాహోః
మాహేశ్వరస్య మహితా దుహితా కిలోషా।
త్వత్పౌత్రమేనమనిరుద్ధమదృష్టపూర్వం
స్వప్నే౾నుభూయ భగవన్। విరహాతురా౾భూత్॥

82-3
యోగిన్యతీన కుశలా ఖలు చిత్రలేఖా
తస్యాస్సఖీ విలిఖతీ తరుణానశేషాన్।
తత్రానిరుద్థముషయా విదితం నిశాయాం
ఆనేష్ట యోగబలతో భవతో నికేతాత్॥

82-4
కన్యాపురే దయితయా సుఖమారమంతం
చైనం కథంచన బబంధుషి శర్వబంధౌ।
శ్రీనారదోక్తతదుదంతదురంతరోషైః
త్వం తస్య శోణితపురం యదుభిర్న్యరుంధాః॥

82-5
పురీపాలశ్శైలప్రియదుహితృనాథో౾స్య భగవాన్
సమం భూతవ్రాతైర్యదుబలమశంకం నిరరుధే।
మహాప్రాణో బాణో ఝటితి యుయుధానేన యుయుధే
గుహః ప్రద్యుమ్నేన త్వమపి పురహంత్రా జఘటిషే॥

82-6
నిరుద్ధాశేషాస్త్రే ముముహుషి తవాస్త్రేణ గిరిశే
ద్రుతా భూతా భీతాః ప్రమథకులవీరాః ప్రమథితాః।
పరాస్కందత్ స్కందః కుసుమశరబాణైశ్చ సచివః
స కుంభాండో భాండం నవమివ బలేనాశు బిభిదే॥

82-7
చాపానాం పంచశత్యా ప్రసభముపగతే ఛిన్నచాపే౾థ బాణే
వ్యర్థేయాతే సమేతో జ్వరపతిశనైరజ్వరి త్వజ్జ్వరేణ।
జ్ఞానీ స్తుత్వాథ దత్త్వా తవ చరితజుషాం విజ్వరం స జ్వరో౾గాత్
ప్రాయో౾ అంతర్జానవంతో౾పి చ బహుతమసా రౌద్రచేష్టా హి రౌద్రాః॥

82-8
బాణం నానాయుధోగ్రం పునరభిపతితం దర్పదోషాద్వితన్వన్
నిర్లూనాశేషదోషం సపది బుబుధుషా శంకరేణోపగీతః।
తద్వాచా శిష్టబాహుద్వితయముభయతో నిర్భయం తత్ప్రియం తం
ముక్త్వా తద్దత్తమానో నిజపురమగమస్సానిరుద్ధస్సహోషః॥

82-9
ముహుస్తావచ్ఛక్రం వరుణమజయో నందహరణే
యమం బాలానీతౌ దవదహనపానే౾నిలసఖమ్।
విధిం వత్సస్తేయే గిరిశమిహ బాణస్య సమరే
విభో విశ్వోత్కర్షీ తదయమవతారో జయతితే॥

82-10
ద్విజరుషా కృకలాసవపుర్ధరం
నృగనృపం త్రిదివాలయమాపయన్
నిజజనే ద్విజభక్తిమనుత్తమాం
ఉపదిశన్ పవనేశ్వర। పాహి మామ్॥

దశమ స్కంధము
82వ దశకము సమాప్తము
-x-