నారాయణీయము/దశమ స్కంధము/90వ దశకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

||శ్రీమన్నారాయణీయము||
దశమ స్కంధము

90- వ దశకము - దశకము-విష్ణుమహత్త్వము


90-1
వృకభృగుమునిమోహిన్యంబరీషాదివృత్తే-
ష్వయి తవ హి మహత్త్యం సర్వశర్వాదిజైత్రమ్।
స్థితమిహ పరమాత్మన్।నిష్కలార్వాగభిన్నం
కిమపి యదవభాతం తద్ది రూపం తవైవ॥

90-2
మూర్తిత్రయేశ్వరసదాశివపంచకం యత్
ప్రాహుః పరాత్మవపురేవ సదాశివో౾స్మిన్।
తత్రేశ్వరస్తు స వికుంఠపదస్త్వమేవ
త్రిత్వం పునర్భజసి సత్యపదే త్రిభాగే॥

90-3
తత్రాపి సాత్త్వికతనుం తవ విష్ణుమాహుః
ధాతా తు సత్త్వవిరళో రజసైవ పూర్ణః।
సత్వోత్కటత్వమపి చాస్తి తమోవికార-
చేష్టాదికం చ తవ శంకరనామ్ని మూర్తౌ॥

90-4
తం చ త్రిమూర్త్వతిగతం పరపూరుషం త్వాం
శర్వాత్మనాపి ఖలు సర్వమయత్వహేతోః।
శంసంత్యుపాసనవిధౌ తదపి స్వతస్తు
త్వద్రూపమిత్యతిదృఢం బహు నః ప్రమాణమ్॥

90-5
శ్రీ శంకరో౾పి భగవాన్ సకలేషు తావత్
త్వామేవ మానయతి యో న హి పక్షపాతీ।
త్వన్నిష్ఠమేవ స హి నామసహస్రకాది-
వ్యాఖ్యాద్భవత్ స్తుతిపరశ్చ గతిం గతో౾ంతే॥

90-6
మూర్తిత్రయాతిగమువాచ చ మంత్రశాస్త్ర-
స్యాదౌ కలాయసుషమం సకలేశ్వరం త్వామ్।
ధ్యానం చ నిష్కళమసౌ ప్రణవే ఖలూక్త్వా
త్వామేవ తత్ర సకలం నిజగాద నా౾న్యమ్॥

90-7
సమస్తసారే చ పురాణసంగ్రహే విసంశయం త్వన్మహిమైన వర్ణ్యతే।
త్రిమూర్తియుక్ సత్యపదత్రిభాగతః పరం పదం తే కథితం న శూలినః॥

90-8
యద్భ్రాహ్మకల్ప ఇహ భాగవతద్వితీయ-
స్కంధోదితం వపురనావృతమీశ ధాత్రే।
తస్యైవ నామ హరిశర్వముఖం జగాద
శ్రీమాధవశ్శివపరో౾పి పురాణసారే॥

90-9
యే స్వప్రకృత్యనుగుణా గిరిశం భజంతే తేషాం ఫలం హి ధృఢయైవ తదీయభక్త్యా।
వ్యాసో హి తేన కృతవానధికారిహేతోః స్కాందాదికేషు తవ హానివచో౾ర్థవాదైః॥

90-10
భూతార్థకీర్తిరనునాదవిరుద్ధవాదౌ త్రేధార్థవాదగతియః ఖలు రోచనార్థాః
స్కాందాదిశేషు బహనోత్ర నిరుద్థనాదౌ త్వేత్తామసత్వపరిభూత్యుపశిక్షణాద్యాః॥

90-11
యత్ కించిదప్యవిదుషా౾పి విభో మయోక్తం
తన్మంత్రశాస్త్రవచనాద్యభిదృష్టమేవ।
వ్యాసోక్తిసారమయ భాగవతోపగీత।
క్లేశాన్ విధూయ కురు భక్తిభరం పరాత్మన్॥

దశమ స్కంధము పరిపూర్ణం
90వ దశకము సమాప్తము
-x-