నారాయణీయము/దశమ స్కంధము/81వ దశకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

||శ్రీమన్నారాయణీయము||
దశమ స్కంధము

81- వ దశకము - నరకాసురుని వధ


81-1
స్నిగ్ధాం ముగ్ధాం సతతమపి తాం లాలయన్ సత్యభామాం
యాతో భూయస్సహ ఖలు తయా యాజ్ఞసేనీవివాహమ్।
పార్ధప్రీత్యై పునరపి మనాగాస్థితో హస్తిపుర్యాం
శక్రప్రస్థం పురమపి విభో। సంవిధాయాగతో౾భూః

81-2
భద్రాం భద్రాం భవదవరజాం కౌరవేణార్థ్యమానాం
త్వద్వాచా తామహృతకుహనామస్కరీ శక్రసూనుః।
తత్ర క్రుద్ధం బలమనునయన్ ప్రత్యగాస్తేన సార్ధం

81-3
తత్ర క్రీడన్నపి చ యమునాకూలదృష్టాం గృహీత్వా
తాం కాళిందీం నగరమగమః ఖాండవప్రీణితాగ్నిః।
భ్రాతృత్రస్తాం ప్రణయవివశాం దేవ। పైతృష్వసేయీం
రాజ్ఞాం మధ్యే సపది జహృషే మిత్రవిందామవంతీమ్॥

81-4
సత్వాం గత్వా పునరుదవహో నగ్నజిన్నందనాం తాం
బద్ధ్వాసపా౾పి చ వృషవరాన్ సప్తమూర్తిర్నిమేషాత్।
భద్రాం నామ ప్రదదురథ తే దేవ। సంతర్దనాద్యాః
తత్సోదర్యాం వరద। భవతస్సాపి పైతృష్వసేయీ॥

81-5
పార్థాద్యైరప్యకృతలవనం తోయమాత్రాభిలక్ష్యం
లక్షం ఛిత్త్వా శఫరమవృథా లక్ష్మణాం మద్రకన్యామ్।
అష్టావేవం తవ సమభవన్ వల్లభాస్తత్ర మధ్యే
శుశ్రోథ త్వం సురపతిగిరా భౌమదుశ్చేష్టితాని॥

81-6
స్మృతాయాతం పక్షిప్రవరమధిరూఢస్త్వమగమో
వహన్నంకే భామాముపవనమివారాతినగరమ్ ।
విభిందన్ దుర్గాణి తృటితపృతనాశోణితరసైః
పురం తావత్ ప్రాగ్జ్యోతిషమకురుథాశ్శోణితపురమ్॥

81-7
మురస్త్వాం పంచాస్యో జలధివనమధ్యాదుదపతత్
స చక్రే చక్రేణ ప్రదళితశిరా మంక్షు భవతా।
చతుర్ధంతైర్ధంతావలపతిభిరింధానసమరం
రథాంగేన ఛిత్త్వా నరకమకరోస్తీర్ణనరకమ్॥

81-8
స్తుతో భూమ్యా రాజ్యం సపది భగదత్తే౾స్య తనయే
గజం చైకం దత్వా ప్రజిఘయిథ నాగాన్నిజపురీమ్।
ఖలేనాబద్ధానాం స్వగతమనసాం షోడశపునః
సహస్రాణి స్త్రీణామపి చ ధనరాశిం చ విపులమ్॥

81-9
భౌమాసాహృతకుండలం తదదితేర్ధాతుం ప్రయాతో దినం
శక్రాద్యైర్మహితః సమం దయితయా ద్యుస్త్రీషు దత్తహ్రియా।
హృత్వా కల్పతరుం రుషాభిపతితం జిత్వేంద్రమభ్యాగమః
తత్తు శ్రీమదదోష ఈదృశ ఇతి వ్యాఖ్యాతుమేవాకృథాః॥

81-10
కల్పద్రుం సత్యభామాభవనభువి సృజన్ ద్వ్యష్టసాహస్రయోషాః
స్వీకృత్య ప్రత్యగారం విహిత బహువపుర్లాలయన్ కేళిభేదైః।
ఆశ్చర్యాన్నారదాలోకితవివిధగతిస్తత్ర తత్రాపి గేహే
భూయస్సర్వాసు కుర్వన్ దశ దశ తనయాన్ పాహి వాతాలయేశ॥

దశమ స్కంధము
81వ దశకము సమాప్తము
-x-