నారాయణీయము/దశమ స్కంధము/80వ దశకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

||శ్రీమన్నారాయణీయము||
దశమ స్కంధము

80- వ దశకము - శ్యమంతకోపాఖ్యానము


80-1
సత్రాజితస్త్వమథ లుబ్ధవదర్కలబ్ధం
దివ్యం స్యమంతకమణిం భగవన్నయాచీః।
తత్కారణం బహువిధం మమ భాతి నూనం
తస్యాత్మజాం త్వయి రతాం ఛలతో వినోఢుమ్॥

80-2
అదత్తం తం తుభ్యం మణివరమనేనాల్పమనసా
ప్రసేనస్తద్ర్భాతా గళభువి వహన్ ప్రాప మృగయామ్।
అహన్నేనం సింహో మణిమహసి మాంసభ్రమవశాత్
కపీంద్రస్తం హత్వా మణిమపి చ బాలాయ దదివాన్॥

80-3
శశంసుః సత్రాజిద్గిరమనుజనాస్త్వాం మణిహారం
జనానాం పీయూషం భవతి గుణినాం దోషకణికా।
తతస్సర్వజ్ఞో-పి స్వజనసహితో మార్గణపరః
ప్రసేనం తం దృష్ట్వా హరిమపి గతో౾భూః కపిగుహామ్॥

80-4
భవంతమవితర్కయన్నతివయాః స్వయం జాంబవాన్
ముకుందశరణం హి మాం క ఇహ రోద్ధుమిత్యాలపన్।
విభో। రఘుపతే। హరే। జయ జయేత్యలం ముష్టిభిః
చిరం తవ సమర్చనం వ్యధిత భక్తచూడామణిః॥

80-5
బుద్ధ్వా౾థ తేన దత్తాం నవరమణీం వరమణిం చ పరిగృహ్ణన్।
అనుగృహ్ణన్నముమాగాః సపది చ సత్రాజితే మణిం ప్రాదాః॥

80-6
తదను స ఖలు వ్రీడాలోలో విలోలవిలోచనం
దుహితరమహో ధీమాన్ భామాం గిరైవ పరార్పితామ్।
అదిత మణినా తుభ్యం లభ్యం సమేత్య భవానపి
ప్రముదితమనాస్తస్తైవాదాన్మణిం గహనాశయః॥

80-7
వ్రీడాకులాం రమయతి త్వయి సత్యభామాం
కౌంతేయదాహకథయాథ కురూన్ ప్రయాతే।
హీ గాందినేయకృతవర్మగిరా నిపాత్య
సత్రాజితం శతధనుర్మణిమాజహార॥

80-8
శోకాత్ కురూనుపగతామనలోక్య కాంతాం
హత్వా ద్రుతం శతధనుం సమహర్షయస్తామ్।
రత్నే సశంక ఇవ మైథిలగేహమేత్య
రామో గదాం సమశిశిక్షత ధార్తరాష్ట్రమ్॥

80-9
అక్రూర ఏష భగవన్। భవదిచ్ఛయైవ
సత్రాజితః కుచరితస్య యుయోజ హింసామ్।
అక్రూరతో మణిమనాహృతవాన్ పునస్త్వం
తస్యైవ భూతిముపధాతుమితి బ్రువంతి॥

80-10
భక్తస్త్వయి స్థిరతరః స హి గాందినేయః
తస్యైవ కాపథమతిః కథమీశ జాతా।
విజ్ఞానవాన్ ప్రశమవానహమిత్యుదీర్ణం
గర్వం ధ్రువం శమయితుం భవతా కృతైవ॥

80-11
యాతం భయేన కృతవర్మయుతం పునస్తం
ఆహుయ తద్వినిహితం చ మణిం ప్రకాశ్య।
తత్రైవ సువ్రతధరే వినిధాయ తుష్యన్
భామాకుచాంతరశయః పవనేశ।పాయాః॥

దశమ స్కంధము
80వ దశకము సమాప్తము