నారాయణీయము/దశమ స్కంధము/79వ దశకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

||శ్రీమన్నారాయణీయము||
దశమ స్కంధము

79- వ దశకము - రుక్మిణీస్వయంవరము


79-1
బలసమేతబలానుగతో భవాన్ పురమగాహత భీష్మకమానితః।
ద్విజసుతం త్వదుపాగమవాదినం ధృతరసా తరసా ప్రణనామ సా॥

79-2
భువనకాంతమవేక్ష్య భవద్వపుర్నృపసుతస్య నిశమ్య చ చేష్టితమ్।
విపులఖేదజుషాం పురవాసినాం సరుదితైరుదితైరగమన్నిశా॥

79-3
తదను వందితుమిందుముఖీ శివాం విహితమంగళభూషణభాసురా।
నిరగమద్ భవదర్పితజీవితా స్వపురతః పురతః సుభటావృతా॥

79-4
కులవధూభిరుపేత్య కుమారికా గిరిసుతాం పరిపూజ్య చ సాదరమ్।
ముహురయాచత తత్పదపంకజే నిపతితా పతితాం తవ కేవలమ్॥

79-5
సమవలోక్యకుతూహాలసంకులే నృపకులే నిభృతం త్వయి చ స్థితే।
నృపసుతా నిరగాద్గిరిజాలయాత్ సురుచిరం రుచిరంజితదిజ్ముఖా॥

79-6
భువనమోహనరూపరుచా తదా వివశితాఖిలరాజకదంబయా।
త్వమపి దేవ । కటాక్షవిమోక్షణైః ప్రమదయా మదయాంచకృషే మనాక్॥

79-7
క్వ ను గమిష్యసి చంద్రముఖీతి తాం సరసమేత్య కరేణ హరన్ క్షణాత్।
సమధిరోప్య రథం త్వమపాహృథా భువి తతో వితతో నినదో ద్విషామ్॥

79-8
క్వను గతః పశుపాల ఇతి కృధా కృతరణా యదుభిశ్చ జితా నృపాః।
న తు భవానుదచాల్యత తైరహో పిశునకైః శునకైరివ కేసరీ॥

79-9
తదను రుక్మిణమాగతమాహవే వధముపేక్ష్య నిబధ్య విరూపయన్।
హృతమదం పరిముచ్య బలోక్తిభిః పురమయా రమయా సహ కాంతయా॥

79-10
నవసమాగమలజ్జితమానసాం ప్రణయకౌతుకజృంభితమన్మథామ్।
అరమయః ఖిలు నాథ యథాసుఖం రహసి తాం హసితాంశు లసన్ముఖీమ్॥

79-11
వివిధనర్మభిరేవనుహర్నిశం ప్రమదమాకలయన్ పునరేకదా।
ఋజుమతేః కిల వక్రగిరా భవాన్ వరతనోరతనోదతిలోలతామ్॥

79-12
తదధికైరథ లాలనకౌశలైః ప్రణయినీమధికం సుఖయాన్నిమామ్।
అయి ముకుంద।భవచ్ఛరితాని నః స్రగదతాం గదతాంతిమపాకురు॥

దశమ స్కంధము
79వ దశకము సమాప్తము
-x-