నారాయణీయము/దశమ స్కంధము/78వ దశకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

||శ్రీమన్నారాయణీయము||
దశమ స్కంధము

78- వ దశకము - శ్రీకృష్ణునకు రుక్మిణీ సందేశము


78-1
త్రిదశవర్ధకి వర్ధిత కౌశలం త్రిదశదత్తసమస్తవిభూతిమత్।
జలధిమధ్యగతం త్వమభూషయో నవపురం వపురంచితరోచిషా॥

78-2
దదుషి రేవతభూభృతి రేవతీం హాలభృతే తనయాం విధిశాసనాత్l
మహితముత్సవఘోషమపూపుషః సముదితైర్ముదితై స్సహ యాదవైః॥

78-3
అథ విదర్భసుతాం ఖలు రుక్మిణీం ప్రణయినీం త్వయి దేవ సహోదరః।
స్వయమదిత్సత చేదిమహీభుజే స్వతమసా తనుసాధుముపాశ్రయన్॥
78-4
చిరధృతప్రణయా త్వయీ బాలికా సపది కాంక్షితభంగసమాకులా।
తవ నివేదయితుం ద్విజమాదిశత్ స్వకదనం కదనంగనినిర్మితమ్॥
78-5
ద్విజసుతో౾పి చ తూర్ణముపాయయౌ
తవ పురం హి దురాశదురాసదమ్।
ముదమవాప చ సాదరపూజితః
స భవతా భవతాపహృతా స్వయమ్॥

78-6
స చ భవంతమనోచత కుండినే నృపసుతా ఖలు రాజతి రుక్మిణీ।
త్వయి సముత్సుకయా నిజధీరతారహితయా హి తయా ప్రహితో౾స్మ్యహమ్॥

78-7
తవ హృతాస్మి పురైవ గుణైరహం హారతి మాం కిల చేదినృపోధునా।
అయి కృపాలయా।పాలయ మామితి ప్రజగదే జగదేకపతే। తయా॥

78-8
అశరణాం యది మాం త్వముపేక్షసే
సపది జీవితమేవ జహామ్యహమ్।
ఇతిగిరా సుతనోరతనోద్ భృశం
సుహృదయం హృదయం తవ కాతరమ్॥

78-9
అకథయస్త్వమథైనమయే సఖే। తదధికా మమ మన్మథవేదనా।
సృపసమక్షముపేత్య హరామ్యహం తదయి తాం దయితామసితేక్షేణామ్॥

78-10
ప్రముదితేన చ తేన సమం తదా రథగతో లఘు కుండినమేయివాన్।
గురుమరుత్పురనాయక। మే భవాన్ వితనుతాం తనుతామఖిలాపదామ్॥

దశమ స్కంధము
78వ దశకము సమాప్తము
-x-