నారాయణీయము/దశమ స్కంధము/77వ దశకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

||శ్రీమన్నారాయణీయము||
దశమ స్కంధము

77వ దశకము - జరాసంధాదులతో యుద్ధము-ముచుకుందుని అనుగ్రహించుట


77-1
సైరంధ్ర్యాస్తదను చిరం స్మరాతురాయాః
యాతో౾భూస్సులలితముద్ధవేన సార్ధమ్।
ఆవాసం త్వదుపగమోత్సవం సదైవ
ధ్యాయంత్యాః ప్రతిదిన వాససజ్జికాయాః॥

77-2
ఉపగతే త్వయి పూర్ణమనోరథాం
ప్రమదసంభ్రమకంప్రపయోధరామ్।
వివిధమాననమాదధతీం ముదా
రహసి తాం రమయాంచకృషే సుఖమ్॥

77-3
పృష్టావరం పునరసావవృణోద్వరాకీ
భూయస్త్వయా సురతమేవ నిశాంతరేషు।
సాయుజ్యమస్త్వితి వదేద్భుధ ఏవ కామం
సామీప్యమస్త్వనిశమిత్యపి నాబ్రవీత్ కిమ్॥

77-4
తతో భవాన్ దేవ నిశాసు కాసుచి-
న్మృగీదృశం తాం నిభృతం వినోదయన్।
అదాదుపశ్లోక ఇతి శ్రుతం సుతం
స నారదాత్ సాత్వతతంత్రవిద్బభౌ॥

77-5
అక్రూరమందిరమితో౾థ బలోద్ధవాభ్యాం
అభ్యర్చితో బహునుతో ముదితేన తేన ।
ఏనం విసృజ్య విపినాగతపాండవేయ-
వృత్తం వివేదిథ తథా ధృతరాష్ట్రచేష్టామ్॥

77-6
విఘాతాజ్ఞామాతుః పరమసుహృదో భోజనృపతేః
జరాసంధే రుంధత్యనవధిరుషాంధే౾థ మథురామ్।
రథాద్యైర్ద్యోర్లబ్దైః కతిపయబలస్త్వం బలయుతః
త్రయోవింశత్యక్షౌహిణి తదుపనీతం సమహృథాః॥

77-7
బద్ధం బలాదథ బలేన బలోత్తరం త్వం
భూయో బలోద్యమరసేన ముమోచిథైనమ్।
నిశ్శేషదిగ్జయసమాహృత విశ్వసైన్యాత్
కో౾న్యస్తతో హి బలపౌరుషవాంస్తదానీమ్॥

77-8
భగ్నస్స లగ్నహృదయో౾పి నృపైః ప్రణున్నో
యుద్ధం త్వయా వ్యధిత షోడశకృత్వ ఏవమ్।
అక్షౌహిణీశ్శివ శివాస్య జఘంథ విష్ణో।
సంభూయ సైకనవతిత్రిశతం తదానీమ్॥

77-9
అష్టాదశే౾స్య సమరే సముపేయుషి త్వం
దృష్ట్వా పురో౾థ యవనం యవనత్రికోట్యా।
త్వష్ట్రా విధాస్య పురమాశు పయోధిమధ్యే
తత్రా౾థ యోగబలతః స్వజనాననైషీః॥

77-10
పద్భ్యాం త్వం పద్మమాలీ చకిత ఇవ పురాన్నిర్గతో ధావమానో
మ్లేచ్ఛేశేనానుయాతో వధసుకృతవిహీనేన శైలే న్యలైషీః।
సుస్తేనాంఘ్ర్యాహతేన దృతమథ ముచుకుందేన భస్మీకృతే౾స్మిన్
భూపాయాస్మై గుహంతే సులలితవపుషా తస్థిషే భక్తిభాజే॥

77-11
ఐక్ష్వాకో౾హం విరక్తో౾స్మ్యఖిల నృపసుఖే త్వత్ప్రసాదైకకాంక్షీ
హా దేవేతి స్తువంతం వరవితతిషు తం నిస్ప్రహం వీక్ష్య హృష్యన్।
ముక్తేస్తుల్యాం చ భక్తిం ధుతసకలమలాం మోక్షమప్యాశు దత్వ్తా
కార్యం హింసావిశుద్ధ్యై తప ఇతి చ తదా ప్రాత్థ లోక ప్రతీత్యై॥

77-12
తదను మథురాం గత్వా హత్వా చమూం యవనాహృతాం
మగధపతినా మార్గే సైన్యైః పురేవ నివారితః।
చరమవిజయం దర్పాయాస్మై ప్రదాయ పలాయితో
జలధినగరీం యాతో వాతాలయేశ్వర। పాహిమామ్॥

దశమ స్కంధము
77వ దశకము సమాప్తము
-x-