నారాయణీయము/దశమ స్కంధము/71వ దశకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

||శ్రీమన్నారాయణీయము||
దశమ స్కంధము

71 వ దశకము - కేశి, వ్యోమాసురుల వధ


71-1
యత్నేషు సర్వేష్వపి నావకేశీ కేశీ స భోజేశితురిష్టబంధుః।
త్వం సింధుజా౾వాప్య ఇతీవ మత్వా సంప్రాప్తవాన్ సింధుజవాజిరూపః॥
గంధర్వతామేష గతో౾పి రూక్షైర్నాదైః సముద్వేజితసర్వలోకః।
భవద్విలోకావధి గోపవాటీం ప్రమర్ద్య పాపః పునరాపతత్ త్వామ్॥

71-3
తార్ క్ష్యార్పితాంఘ్రేస్తవ తార్ క్ష్య ఏష చిక్షేప వక్షోభువి నామపాదమ్।
భృగోః పదాఘాతకథాం నిశమ్య స్వేనాపి శక్యం తదితీవ మోహాత్॥

71-4
ప్రవంచయన్నస్య ఖురాంచలం ద్రాగముం చ చిక్షేపిథ దూరదూరమ్।
స మూర్ఛితో౾పి హ్యాతిమూర్చితేన క్రోధోష్మణా ఖాదితుమాద్రుతస్త్వామ్॥

71-5
త్వం వాహదండే కృతధీశ్చ బాహాదండం న్యధాస్తస్య ముఖే తదానీమ్।
తద్వృద్ధిరుద్ధశ్వసనో గతాసుః సప్తీభవన్నప్యయమైక్యమాగాత్॥

71-6
ఆలంభమాత్రేణ పశోః సురాణాం ప్రసాదకే నూత్న ఇవాశ్వమేధే।
కృతే త్వయా హర్షవశాత్ సురేంద్రాస్త్వాం తుష్టువుః కేశవానామధేయమ్॥

71-7
కంసాయ తే శౌరిసుతత్వముక్త్వా తం తద్వధోత్కం ప్రతిరుధ్య వాచా।
ప్రాస్తేన కేశిక్షపణావసానే శ్రీనారదేన త్వమభిష్ణుతో౾భూః॥

71-8
కదా౾పి గోపైస్సహా కాననాంతే నిలాయనక్రీడనలోలుపం త్వామ్।
మయాత్మజః ప్రాప దురంతమాయో వ్యోమాభిధో వ్యోమచరోపరోధీ॥

71-9
స చోరపాలాయితవల్లవేషు చోరాయితో గోపశిశూన్ పశూంశ్చ।
గుహాసు కృత్వా పిదధే శిలాభిస్త్వయా చ బుద్ధ్వా పరిమర్ధితో౾భూత్॥

71-10
ఏవంవిధైశ్చాద్భుతకేళిభేదైరానందమూర్ఛామతులాం వ్రజస్య।
పదే పదే నూతనయన్నసీమాం పరాత్మరూపిన్।పవనేశ।పాయాః॥

దశమ స్కంధము
71వ దశకము సమాప్తము
-x-