నారాయణీయము/దశమ స్కంధము/72వ దశకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

||శ్రీమన్నారాయణీయము||
దశమ స్కంధము

72- వ దశకము - అక్రూరునిఆగమనము


72-1
కంసో౾థ నారదగిరా వ్రజవాసినం త్వాం
ఆ కర్ణ్యదీర్ణహృదయస్స హి గాందినేయమ్।
ఆహూయ కార్ముకమఖచ్ఛలతో భవంతం
అనేతుమేనమహినోదహినాథశాయిన్॥

72-2
అక్రూర ఏష భవదంఘ్రిపరశ్చిరాయ
త్వద్దర్శనాక్షమమనాః క్షితిపాలభీత్యా।
తస్వాజ్ఞయైవ పునరీక్షితుముద్యతస్త్వాం
ఆనందభారమతిభూరితరం బభార॥

72-3
సో౾యం రథేన సుకృతీ భవతో నివాసం
గచ్ఛన్ మనోరథగణాంస్త్వయి ధార్యమాణాన్।
ఆస్వాదయన్ ముహురపాయభయేన దైవం
సంప్రార్థయన్ పథి న కించిదపి వ్యజానాత్॥

72-4
ద్రక్ష్యామి వేదశతగీతగతిం పుమాంసం
స్ప్రక్ష్యామి కింస్వి దపినామ పరిష్వజేయమ్।
కిం వక్ష్యతే స ఖలు మాం క్వను వీక్షితః స్యాత్
ఇత్థం నినాయ స భవన్మయమేవ మార్గమ్॥

72-5
భూయః క్రమాదభివిశన్ భవదంఘ్రిపూతం
బృందావనం హరవిరంచసురాభివంద్యమ్।
ఆనందమగ్న ఇవ లగ్న ఇవ ప్రమోహే
కిం కిం దశాంతరమవాప న పంకజాక్ష॥

72-6
పశ్యన్నవందత భవద్విహృతిస్థలాని
పాంసుష్వవేష్టత భవచ్చరణాంకితేషు।
కిం బ్రూమహే బహుజనా హి తదాపి జాతాః।
ఏవం తు భక్తితరలా విరలాః పరాత్మన్॥

72-7
సాయం స గోపభవనాని భవచ్చరిత్ర-
గీతామృత ప్రసృతకర్ణరసాయనాని।
పశ్యన్ ప్రమోదసరితేవ కిలోహ్యమానో
గచ్ఛన్ భవద్భవనసన్నిధిమన్వయాసీత్॥

72-8
తావద్దదర్శ పశుదోహవిలోకలోలం
భక్తోత్తమాగతిమివ ప్రతిపాలయంతమ్।
భూమన్।భవంతమయమగ్రజవంతమంత-
ర్ర్బహ్మానుభూతిరససింధుమివోద్వమంతమ్॥

72-9
సాయంతనాప్లవవిశేషవివిక్తగాత్రౌ
ద్వౌ పీత నీలరుచిరాంబర లోభనీయౌ।
నాతిప్రపంచధృతభూషణచారువేషా
మందస్మితార్ర్ధవదనౌ స యువాం దదర్శ॥
72–10
దూరాద్రథాత్ సమవరుహ్య నమంతమేనం
ఉత్థాప్య భక్తకులమౌళిమథోపగూహన్।
హర్షాన్మితాక్షరగిరా కుశలానుయోగీ
పాణిం ప్రగృహ్య సబలో౾థ గృహం నినేథ॥

72-11
నందేన సాకమమితాదరమర్చయిత్వా
తం యాదవం తదుదితాం నిశమయ్య వార్తామ్।
గోపేషు భూపతినిదేశకథాం నివేద్య
నానాకథాభిరిహ తేన నిశామనైషీః॥

72-12
చంద్రాగృహే కిముత చంద్రభగాగృహే ను
రాధాగృహే ను భవనే కిము మైత్రవిందే।
ధూర్తో విలంబత ఇతి ప్రమదాభిరుచ్ఛైః
ఆశంకితో నిశి మరుత్పురనాథ।పాయాః॥

దశమ స్కంధము
72వ దశకము సమాప్తము
-x-