నారాయణీయము/దశమ స్కంధము/70వ దశకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

||శ్రీమన్నారాయణీయము||
దశమ స్కంధము

70వ- దశకము - సుదర్శన గంధర్వుడికి శాపవిముక్తి – శంఖచూడ వృషభాసురుల సంహారము


70-1
ఇతిత్వయి రసాకులం రమితవల్లభే వల్లవాః
కదా౾పి పురమంబికాకమితురంబికాకాననే।
సమేత్య భవతా నిశి నిషేవ్య దివ్యోత్సవం
సుఖం సుషుపురగ్రసీద్ వ్రజపముగ్రనాగస్తదా॥

70-2
సమున్ముఖమథోల్ముకైరభిహతే౾పి తస్మిన్ బలాత్
అముంచతి భవత్పదే న్యపతి పాహి పాహీతి తైః।
తదా ఖలు పదా భవాన్ సముపగమ్య పస్పర్శ తం
బభౌ స చ నిజాం తనుం సముపసాద్య వైద్యాధరీమ్॥

70-3
సుదర్శనధర। ప్రభో। నను సుదర్శనాఖ్యో౾స్మ్యహం
మునీన్ క్వచిదపాహసం త ఇహ మాం వ్యధుర్వాహసమ్।
భవత్పదసమర్పణాదమలతాం గతో౾స్మీత్యసౌ
స్తువన్ నిజపదం యయౌ వ్రజపదం చ గోపా ముదా॥

70-4
కదా-పి ఖలు సీరిణా విహారతి త్వయి స్త్రీజనైః।
జహార ధనదానుగస్స కిల శంఖచూడో౾బలాః।
అతిద్రుతమనుద్రుతస్తమథ ముక్తనారీజనం
రురోజిథ శిరోమణిం హాలభృతే చ తస్యాదదాః॥

70-5
దినేషు చ సుహృజ్జనైస్సహ వనేషు లీలాపరం
మనోభవమనోహరం రసితవేణునాదామృతమ్।
భవంతమమరీదృశామమృతపారణాదాయినం
విచింత్య కిము నాలపన్ విరహతాపితా గోపికాః॥

70-6
భోజరాజభృతకస్త్వథ కశ్చిత్ కష్టదుష్టపథదృష్టిరరిష్టః।
నిష్ఠురాకృతిరపష్ఠునినాదస్తిష్ఠతే స్మ భవతే వృషరూపీ॥

70-7
శాక్వరో౾థ జగతీధృతిహారీ మూర్తిమేష బృహతీం ప్రదధానః।
పంక్తిమాశు పరిఘార్ణ్వ పశూనాం ఛందసాం నిధిమవాప భవంతమ్॥

70-8
తుంగశృంగముఖమాశ్వభియంతం సంగృహయ్య రభసాదభియంతమ్।
భద్రరూపమపి దైత్యమభద్రం మర్దయన్నమదయః సురలోకమ్॥

70-9
చిత్రమద్య భగవన్। వృషఘాతాత్ సుస్థిరా౾జని వృషస్థితిరుర్వ్యామ్।
వర్ధతే చ వృషచేతసి భూయన్మోద ఇత్యభినుతో౾సి సురైస్త్వమ్॥

70-10
ఔక్షకాణి పరిధావత దూరం వీక్ష్యతామయమిహోక్షవిభేదీ।
ఇత్థమాత్తహసితైస్సహ గోపైర్గేహగస్త్వమవ వాతపురేశ।

దశమ స్కంధము
70వ దశకము సమాప్తము
-x-