నారాయణీయము/దశమ స్కంధము/63వ దశకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

||శ్రీమన్నారాయణీయము||
దశమ స్కంధము

63వ దశకము - గోవర్ధనోద్ధరణము


63-1
దదృశిరే కిల తత్క్షణమక్షతస్తనితస్తనితజృంభితకంపితదిక్తటాః।
సుషమయా భవదంగతులాం గతా వ్రజపదోపరి వారిధరాస్త్వయా॥

63-2
విపులకరకమిశ్రైస్తోయధారానిపాతైః
దిశిదిశి పశుపానాం మండలే దండ్యమానే।
కుపితహరికృతాన్నః పాహి పాహీతి తేషాం
వచనమజిత।శృణ్వన్ మా బిభీతేత్యభాణీః॥

63-3
కుల ఇహ ఖలు గోత్రో దైవతం గోత్రశత్రోః
విహతిమిహ స రుంధ్యాత్ కో ను వః సంశయో౾స్మిన్।
ఇతి సహసితవాదీ దేవ।గోవర్ధనాద్రిం
త్వరితముదముమూలో మూలతో బాలదోర్భ్యామ్॥

63-4
తదను గిరివరస్య ప్రోద్ధృతస్యాస్య తావత్
సికతిలమృదుదేశే దూరతో వారితాపే।
పరికరపరిమిశ్రాన్ ధేనుగోపానధస్తాత్
ఉపనిదధదధత్థా హస్తపద్మేన శైలమ్॥

63-5
భవతి విధృతశైలే బాలికాభిర్వయస్యైః
అపి విహితవిలాసం కేళిలాపాదిలోలే।
సవిధమిలితధేనూరేకహస్తేన కండూ
యతి సతి పశుపాలాస్తోషమైషంత సర్వే॥

63-6
అతిమహాన్ గిరిరేష తు వామకే కరసరోరుహి తం ధరతే చిరమ్।
కిమిదమద్భుతమద్రిబలం న్వితి త్వదవలోకిభిరాకథి గోపకైః॥

63-7
అహాహా దార్ఘ్యమముష్య వటోర్గిరిం వ్యథితబాహురసావవరోపయేత్।
ఇతి హరిస్త్వయి బద్ధవిగర్హణో దివససప్తకముగ్రమవర్షయత్॥

63-8
అచలతి త్వయి దేవ।పదాత్పదం గలితసర్వజలే చ ఘనోత్కరే।
అపహృతే మరుతా మరుతాంపతిస్త్వదభిశంకితధీః సముపాద్రవత్॥

63-9
శమముపేయుషి వర్షభరే తదా పశుపధేనుకులే చ వినిర్గతే।
భువి విభో।సముపాహితభూధరః ప్రముదితైః పశుపైః పరిరేభిషే॥

63-10
ధరణిమేవ పురా ధృతవానసి క్షితిధరోద్ధరణే తవ కః శ్రమః।
ఇతి నుతస్త్రిదశైః కమలాపతే।గురుపురాలయ।పాలయ మాం గదాత్॥

దశమ స్కంధము
63వ దశకము సమాప్తము.
-x-