నారాయణీయము/దశమ స్కంధము/64వ దశకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

||శ్రీమన్నారాయణీయము||
దశమ స్కంధము

64వ దశకము - గోవిందాభిషేకము- గోపాలకుల పరమ పద దర్సనము


64-1
ఆలోక్య శైలోద్దరణాదిరూపం ప్రభావముచ్చైస్తవ గోపలోకాః।
విశ్వేశ్వరం త్వామభిమత్య విశ్వే నందం భవజ్జాతకమన్వపృచ్ఛన్॥

64-2
గర్గోదితో నిర్గదితో నిజాయ వర్గాయ తాతేన తవ ప్రభావః।
పూర్వాధికస్త్వయ్యనురాగ ఏషామైధిష్ట తావద్ బహుమానభారః॥

64-3
తతో౾వమానోదితతత్త్వబోధః సురాధిరాజః సహదివ్యగవ్యా।
ఉపేత్య తుష్టావ స నష్టగర్వః స్పృష్ట్వాపదాబ్జం మణిమౌళినా తే॥

64-4
స్నేహస్నుతైస్త్వాం సురభిః పయోభిర్గోవిందనామాంకితమభ్యషించత్।
ఐరావతోపాహృతదివ్యగంగాపాథోభిరంద్రో౾పి చ జాతహర్షః॥

64-5
జగత్రయేశేత్వయి గోకులేశే తథాభిషిక్తే సతి గోపవాటః।
నాకే౾పి వైకుంఠపదే ౾ప్యలభ్యామ్ శ్రియం ప్రపేదే భవతః ప్రభావాత్॥

64-6
కదాచింతర్యమునం ప్రభాతే స్నాయన్ పితా వారుణ పూరుషేణ।
నీతస్తమానేతుమగాః పురీం త్వం తాం వారుణీం కారణమర్త్యరూపః॥

64-7
ససంభ్రమం తేన జలాధిపేన ప్రపూజితస్త్వం ప్రతిగృహ్య తాతమ్।
ఉపగతస్తతక్షణమాత్మ గేహం పితాః వదత్ తచ్చరితం నిజేభ్యః

64-8
హరిం వినిశ్చిత్య భవంతమేతాన్ భవత్పదాలోకనబధ్దతృష్ణాన్।
నిరీక్ష్య విష్ణో।పరమం పదం తద్ దురాపమన్యైస్త్వమదీదృశస్తాన్॥

64-9
స్ఫురత్పరానందరసప్రవాహప్రపూర్ణకైవల్యమహాపయోధౌ।
చిరం నిమగ్నాః ఖలు గోపసంఘస్త్వయైవ భూమన్।పునరుద్దృతాస్తే॥

64-10
కరబదరవదేవం దేవ కుత్రావతారే
పరమపదమనవాప్యం దర్శితం భక్తిభాజామ్।
తదిహ పశుపరూపీ త్వం హి సాక్షాత్ పరాత్మా।
పవనపురనివాసిన్ పాహి మామామయేభ్యః॥

దశమ స్కంధము
64వ దశకము సమాప్తము.
-x-