నారాయణీయము/దశమ స్కంధము/62వ దశకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

||శ్రీమన్నారాయణీయము||
దశమ స్కంధము

62వ దశకము - ఇంద్రయాగనివారణము


62-1
కదాచిద్గోపాలాన్ విహితమఖ సంభారవిభవాన్
నిరీక్ష్య త్వం శౌరే। మఘవమదముద్ద్వంసితుమనాః।
విజానన్నప్యేతాన్ వినయమృదు నందాదిపశుపాన్
అపృచ్ఛః కో వాయం జనక।భవతాముద్యమ ఇతి॥

62-2
బభాషే నందస్త్వాం సుత। నను విధేయో మఘవతో
మఖో వర్షే వర్షే సుఖయతి స వర్షేణ పృథివీమ్।
నృణాం వర్షాయత్తం నిఖిలముపజీవ్యం మహితలే
విశేషాదస్మాకం తృణసలిలజీవ్యా హి పశవః॥

62-3
ఇతి శ్రుత్వావాచం పితురయి భవానాహ సరసం
ధిగేతన్నో సత్యం మఘవజనితా వృష్టిరితి యత్।
అదృష్టం జీవానాం సృజతి ఖలు వృష్టిం సముచితాం
మహారణ్యే వృక్షాః కిమివ బలిమింద్రాయ దదతే॥

62-4
ఇదం తావత్ సత్యం యదిహ పశవో నః కులధనం
తదాజీవ్యాయాసౌ బ లిరచలభర్త్రే సముచితః।
సురేభ్యో౾ప్యుత్కృష్టా నను ధరణిదేవాః క్షితితలే
తతస్తే౾ప్యారాధ్యా ఇతి జగదిథ త్వం నిజజాన్॥

62-5
భవద్వాచం శ్రుత్వా బహుమతియుతాసే ౾పి పశుపాః।
ద్విజేంద్రానర్చంతో బలిమదదురుచ్చైః క్షితిభృతే।
వ్యధుః ప్రాదక్షిణ్యం సుభృశమనమన్నాదరయుతాః
త్వమాదః శైలాత్మా బలిమఖిలమాభీరపురతః॥

62-6
అవోచశ్చైవం తాన్ కిమిహ వితథం మే నిగదితం
గిరీంద్రో నన్వేష స్వబలిముపభుంక్తే స్వవపుషా।
అయం గోత్రో గోత్రద్విషి చ కుపితే రక్షితుమలం
సమస్తానిత్యుక్తా జహృషురఖిలా గోకులజుషః॥

62-7
పరిప్రీతా యాతాః ఖలు భవదుపేతా వ్రజజుషో
వ్రజం యావత్ తావన్నిజమఖవిభంగం నిశమయన్।
భవంతం జానన్నప్యధికరజసాక్రాంతహృదయో
న సేహే దేవేంద్రస్త్వదుపరచితాత్మోన్నతిరపి॥

62-8
మనుష్యత్వం యాతో మధుభిదపి దేవేష్వవినయం
విధత్తే చేన్నష్టస్త్రిదశసదసాం కో౾పి మహిమా।
తతశ్చ ధ్వంసిష్యే పశుపహతకస్య శ్రియమితి
ప్రవృత్తస్త్వాం జేతుం స కిల మఘవా దుర్మదనిధిః॥

62-9
త్వదావాసం హంతుం ప్రళయ జలదానంబరభువి
ప్రహిణ్వన్ బిభ్రాణః కులిశమయమభ్రేభగమనః।
ప్రతస్థే౾న్యైరంతర్దహనమరుదాద్యైర్విహసితో
భవన్మాయా నైవ త్రిభువనపతే।మోహయతి కమ్॥

62-10
సురేంద్రః క్రుద్ధశ్చేద్ ద్విజ కరుణయా శైలకృపయా-
ప్యనాతంకో౾స్మాకం నియత ఇతి విశ్వాస్య పశుపాన్।
అహో కిం నాయాతో గిరిభిదితి సంచింత్య నివసన్
మరుత్ గేహాధీశ। ప్రణుద మురవైరిన్।మమ గదాన్॥

దశమ స్కంధము
62వ దశకము సమాప్తము.
-x-