నారాయణీయము/దశమ స్కంధము/61వ దశకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

||శ్రీమన్నారాయణీయము||
దశమ స్కంధము

61వ దశకము - ద్విజపత్నులను అనుగ్రహించుట


61-1
తతశ్చ బృందావనతో౾తిదూరతో వనం గతస్త్వం ఖలు గోప గోకులైః।
హృదంతరే భక్తతర ద్విజాంగనాకదంబకానుగ్రహణాగ్రహం వహాన్॥

61-2
తతో నిరీక్ష్యాశరణే ననాంతరే కిశోరలోకం క్షుధితం తృషాకులమ్।
అదూరతో యజ్ఞ పరాన్ ద్విజాన్ ప్రతి వ్యసర్జయో దీదివియాచనాయ తాన్॥

61-3
గతేష్వథో తేష్వభిదాయ తే౾భిధాం కుమారకేష్వోదనయాచిషు ప్రభో।
శ్రుతిస్థిరా అప్యభినిన్యురశ్రుతిం న కించిదూచుశ్చ మహీసురోత్తమాః

61-4
అనాదరాత్ ఖిన్నధియో హి బాలకాః సమాయయుర్యుక్తమిదం హి యజ్వసు।
చిరాదభక్తాః ఖలు తే మహీసురాః కథం హి భక్తం త్వయి తైః సమర్పృతే॥

61-5
నివేదయధ్వం గృహిణీజనాయ మాం దిశేయురన్నం కరుణాకులా ఇమాః।
ఇతి స్మితార్ధ్రం భవతేరితా గతాస్తే దారకా దారజనం యయాచిరే॥

61-6
గృహీతనామ్ని త్వయి సంభ్రమాకులాశ్చతుర్విధం భోజ్యరసం ప్రగృహ్య తాః।
చిరం ధృతత్వత్ప్రవిలోకనాగ్రహాః స్వకైర్నిరుద్దా అపి తూర్ణమాయయుః॥

61-7
విలోలఫింఛం చికురే కపోలయోః సముల్లసత్కుండలమార్ధ్రమీక్షితే।
నిధాయ బాహుం సుహృదంససీమని స్థితం భవంతం సమలోకయంత తాః॥

71-8
తదా చ కాచిత్ త్వదుపాగమోద్యాతా గృహీతహస్తా దయితేన యజ్వనా।
తదైవ సంచింత్య భవంతమంజసా వివేశ కైవల్యమహో కృతిన్యసౌ॥

61-9
ఆదాయ భోజ్యాన్యనుగృహ్య తాః పునస్త్వదంగసంగ స్పృహయోజయితీర్గృహమ్।
విలోక్య యజ్ఞాయ విసర్జయన్నిమాశ్చకర్థ భర్తౄనపి తాస్వగర్హణాన్॥

61-10
నిరూప్య దోషం నిజమంగనాజనే విలోక్య భక్తిం చ పునర్విచారిభిః।
ప్రబుద్ధతత్త్వైస్త్వమభిష్టుతో ద్విజైర్మరుత్పురాధీశ। నిరుంధి మే గదాన్।

దశమ స్కంధము
61వ దశకము సమాప్తము.
-x-