నారాయణీయము/దశమ స్కంధము/60వ దశకము

వికీసోర్స్ నుండి
ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు

||శ్రీమన్నారాయణీయము||
దశమ స్కంధము

60వ దశకము - గోపికావస్త్రాపహరణము

60-1
మదనాతురచేతసో౾న్వహం భవదంఘ్రిద్వయదాస్యకామ్యయా।
యమునాతటసీమ్ని సైకతం తరళాక్ష్యో గిరిజాం సమార్చిచన్॥
61-2
తవ నామకథారతాః సమం సుదృశః ప్రాతరుపాగతా నదీమ్।
ఉపహారశతైరపూజయన్ దయితో నందసుతో భవేదితి॥
61-3
ఇతి మాసముపాహితవ్రతాస్తరలాక్షీరభివీక్ష్య తా భవాన్।
కరుణానృదులో నదీతటం సమయాసీత్ తదనుగ్రహేచ్ఛయా॥
60-4
నియమావసితౌ నిజాంబరం తటసీ మన్యవముచ్య తాస్తదా।
యమునాజలఖేలనాకులాః పురతస్త్వామవలోక్య లజ్జితాః॥
60-5
త్రపయా నమితాననాస్వథో వనితాస్వంబరజాలమంతికే।
నిహితం పరిగృహ్య భూరుహో విటపం త్వం తరసా౾ధిరూఢవాన్॥
61-6
ఇహ తావదుపేత్య నీయతాం వసనం వః సుదృశో।యథాయథామ్।
ఇతి నర్మమృదుస్మితే త్వయి బ్రువతి వ్యముముహే వధూజనైః॥
61-7
అయి జీవ చిరం కిశోర।నస్తవ దాసీరవశీకరోషి కిమ్।
ప్రదిశాంబరమంబుజేక్షణేత్యుదిస్త్వం స్మితమేవ దత్తవాన్॥
61-8
అధిరుహ్య తటం కృతాంజలీః పరిశుద్ధాః స్వగతీర్నిరీక్ష్య తాః
వసనాన్యఖిలాన్యనుగ్రహం పునరేవం గిరమప్యదా ముదా॥
61-9
విదితం నను వో మనీషితం వదితారస్త్విహ యోగ్యముత్తరమ్।
యమునాపులినే సచంద్రికాః క్షణదా ఇత్యబలస్త్వమూచివాన్॥
61-10
ఉపకర్ణ్య భవన్ముఖచ్యుతం మధునిష్యంది వచో మృగదృశః॥
ప్రణయాదయి వీక్ష్య వీక్ష్య తే వదనాబ్జం శనకైర్గృహం గతాః॥
61-11
ఇతి నన్వనుగృహ్య వల్లవీర్విపినాంతేషు పురేవ సంచరన్।
కరుణాశిశిరో హరే। హర త్వరయా మే సకలామయావళిమ్॥
దశమ స్కంధము
60వ దశకము సమాప్తము.
 

Lalitha53 (చర్చ) 16:33, 13 మార్చి 2018 (UTC)