నారాయణీయము/దశమ స్కంధము/60వ దశకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

||శ్రీమన్నారాయణీయము||
దశమ స్కంధము

60వ దశకము - గోపికావస్త్రాపహరణము


60-1
మదనాతురచేతసో౾న్వహం భవదంఘ్రిద్వయదాస్యకామ్యయా।
యమునాతటసీమ్ని సైకతం తరళాక్ష్యో గిరిజాం సమార్చిచన్॥

61-2
తవ నామకథారతాః సమం సుదృశః ప్రాతరుపాగతా నదీమ్।
ఉపహారశతైరపూజయన్ దయితో నందసుతో భవేదితి॥

61-3
ఇతి మాసముపాహితవ్రతాస్తరలాక్షీరభివీక్ష్య తా భవాన్।
కరుణామృదులో నదీతటం సమయాసీత్ తదనుగ్రహేచ్ఛయా॥

60-4
నియమావసితౌ నిజాంబరం తటసీ మన్యవముచ్య తాస్తదా।
యమునాజలఖేలనాకులాః పురతస్త్వామవలోక్య లజ్జితాః॥

60-5
త్రపయా నమితాననాస్వథో వనితాస్వంబరజాలమంతికే।
నిహితం పరిగృహ్య భూరుహో విటపం త్వం తరసా౾ధిరూఢవాన్॥

60-6
ఇహ తావదుపేత్య నీయతాం వసనం వః సుదృశో। యథాయథామ్।
ఇతి నర్మమృదుస్మితే త్వయి బ్రువతి వ్యముముహే వధూజనైః॥

60-7
అయి జీవ చిరం కిశోర। నస్తవ దాసీరవశీకరోషి కిమ్।
ప్రదిశాంబరమంబుజేక్షణేత్యుదితస్త్వం స్మితమేవ దత్తవాన్॥

60-8
అధిరుహ్య తటం కృతాంజలీః పరిశుద్ధాః స్వగతీర్నిరీక్ష్య తాః।
వసనాన్యఖిలాన్యనుగ్రహం పునరేవం గిరమప్యదా ముదా॥

60-9
విదితం నను వో మనీషితం వదితారస్త్విహ యోగ్యముత్తరమ్।
యమునాపులినే సచంద్రికాః క్షణదా ఇత్యబలాస్త్వమూచివాన్॥

60-10
ఉపకర్ణ్య భవన్ముఖచ్యుతం మధునిష్యంది వచో మృగీదృశః॥
ప్రణయాదయి వీక్ష్య వీక్ష్య తే వదనాబ్జం శనకైర్గృహం గతాః॥

60-11
ఇతి నన్వనుగృహ్య వల్లవీర్విపినాంతేషు పురేవ సంచరన్।
కరుణాశిశిరో హరే। హర త్వరయా మే సకలామయావళిమ్॥

దశమ స్కంధము
60వ దశకము సమాప్తము.