నారాయణీయము/దశమ స్కంధము/59వ దశకము

వికీసోర్స్ నుండి
ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు

||శ్రీమన్నారాయణీయము||
దశమ స్కంధము
59వ దశకము – వేణుగానము

59–1
త్వద్వపుర్నవకలాయకోమలం ప్రేమదోహనమశేషమోహనమ్।
బ్రహ్మతత్త్వపరచిన్ముదాత్మకం వీక్ష్య సమ్ముముహురన్వహం స్త్రియః॥
59-2
మన్మథోన్మథితమానసాః క్రమాత్ తద్విలోకనరతాస్తతస్తతః
గోపికాస్తవ న సేహిరే హరే। కాననోపగతిమప్యహర్ముఖే॥
59-3
నిర్గతే భవతి దత్తదృష్టయస్త్వద్ గతేన మనసా మృగేక్షణాః।
వేణునాదముపకర్ణ్య దూరతస్త్వద్విలాసకథయాభిరేమిరే॥
59-4
కాననాంతమితవాన్ భవానపి స్నిగ్దపాదపతలే మనోరమే।
వ్యత్యయాకలితపాదమాస్థితః ప్రత్యపూరయత వేణునాళికామ్॥
59-5
మారబాణధుతఖేచరీకులం నిర్వికారపశుపక్షిమండలమ్।
ద్రావణం చ దృషదామపి ప్రభో।తావకం వ్యజని వేణుకూజితమ్॥
59-6
వేణురంధ్రతరలాంగుళీదళం తాళసంచలితపాదపల్లవమ్।
తత్ స్థితం తవ పరోక్షమప్యహో సంవిచింత్య ముముహుర్ర్వజాంగనాః।
59-7
నిర్విశంకభవదంగదర్శినీః ఖేచరీః ఖగమృగాన్ పశూనపి।
త్వత్పదప్రణయి కాననం చ తాఃధన్యధన్యమితి నన్వమానయన్॥
59-8
ఆపిబేయమధురామృతం కదా వేణుభుక్తరసశేషమేకదా।దూరతో బత కృతం దురాశయేత్యాకులా ముహరిమాః సమాముహన్॥
59-9
ప్రత్యహం చ పునరిత్థమంగనాశ్చిత్తయోనిజనితాదనుగ్రహాత్।
బద్ధరాగవివశాస్త్వయి ప్రబో। నిత్యమాపురిహ కృత్యమూఢతామ్॥
59-10
రాగస్తావజ్జాయతే హి స్వభావాన్మోక్షోపాయో యత్నతః స్యాన్న వా స్యాత్।
తాసాం త్వేకం తద్ ద్వయం లబ్ధమాసీద్ భాగ్యం భాగ్యం పాహి మాం మారుతేజః॥
దశమ స్కంధము
59వ దశకము సమాప్తము.
-x-
 

Lalitha53 (చర్చ) 16:31, 13 మార్చి 2018 (UTC)