నారాయణీయము/దశమ స్కంధము/58వ దశకము

వికీసోర్స్ నుండి
ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు

||శ్రీమన్నారాయణీయము||
దశమ స్కంధము

58వ దశకము - దావానలమునుండి గోవులను గోపాలకులను సంరక్షించుట

58-1
త్వయి విహరణలోలే బాలజాలైః ప్రలంబ-
ప్రమథన సవిలంబే ధేనవః స్త్వెరచారాః ।
తృణకుతుకనివిష్టా దూరదూరం చరంత్యః
కిమపి విపీనమైషికాఖ్యమీషాంబభూవుః॥
58-2
అనధిగతనిదాఘక్రౌర్యబృందావనాంతాద్
బహిరిదముపయాతాః కాననం ధేనవస్తాః।
తవ విరహవిషణ్ణా ఊష్మలగ్రీష్మతాప-
ప్రసరవిసరదమ్భస్యాకులాః స్తమ్భమాపుః॥
58-3
తదను సహ సహాయైర్దూరమన్విష్య శౌరే।
గలితసరణి ముంజారణ్యసంజాత ఖేదమ్।
పశుకులమభివీక్ష్య క్షిప్రమానేతుమారాత్
త్వయి గతవతి హీహీ సర్వతో ౾గ్నిర్జజృంభే॥
58-3
సకలహరితి దీప్తే ఘోరభాంకారభీమే
శిఖిని విహితమార్గా అర్ధదగ్ధా ఇవార్తాః।
అహహ భువనబంధో।పాహి పాహీతి సర్వే।
శరణముపగతాస్త్వాం తాపహార్తరమేకమ్॥
58-5
అలమలమతిభీత్యా సర్వతో మీలయధ్వం
దృశమితి తవ వాచా మీలితాక్షేషు తేషు-।
క్వ ను దవదహనో౾సౌ కుత్ర ముంజాటవీ సా
సపది వవృతిరే తే హంత భాండీరదేశే॥
58-6
జయజయ తవ మాయా కేయమీశేతి తేషాం
నుతిభిరుది తహాసో బద్ధనానావిలాసః।
పునరపి విపినాంతే ప్రాచరః పాటలాది-
ప్రసవనికరమాత్రగ్రాహ్య ఘర్మానుభావే॥
58-7
త్వయి విముఖమివోచ్పైస్తాపబారం వహంతం
తవ భుజవదుదంచద్భూరితేజః ప్రవాహం
తపసమయనైషీర్యామునేషు స్థలేషు॥
58-8
తదను జలదజాలైః త్వద్వపుస్తుల్యభాభిః।
వికసదమలవిద్యుత్పీతవాసోవిలాసైః।
సకలభువనభాజాం హర్షదాం వర్షవేళాం
క్షితిధరకుహరేషు స్వైరవాసీ వ్యనైషీః॥
58-9
కుహరతలనివిష్టం త్వాం గరిష్ఠం గిరీంద్రః
శిఖికులనవకేకాకుభిః స్తోత్రకారీ।
స్ఫుటకుటజకదంబస్తోమపుష్పాంజలిం చ
ప్రవిదధదనుభేజే దేవ।గోవర్ధనో౾సౌ॥
58-10
అథ శరదము పేతాం తాం భవద్భక్తచేతో-
విమల సలిలపూరం మానయన్ కాననేషు।
తృణమమలవనాంతే చారు సంచారయన్ గాః
పవనపురపత్। త్వం దేహి మే దేహసౌఖ్యమ్॥
దశమ స్కంధము
58వ దశకము సమాప్తము.
-x-

Lalitha53 (చర్చ) 16:30, 13 మార్చి 2018 (UTC)