నారాయణీయము/దశమ స్కంధము/57వ దశకము

వికీసోర్స్ నుండి
ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు

||శ్రీమన్నారాయణీయము||
దశమ స్కంధము

57వ దశకము - ప్రలంబాసురవధ

57-1
రామసఖః క్వాపి దివే కామద। భగవాన్।గతో భవాన్ విపినమ్।
సూనుభిరపి గోపానాం ధేనుభిరభిసంవృతో సలద్వేషః ॥
57-2
సందర్శయన్ బలాయ స్వైరం బృందావనశ్రియం విమలామ్।
కాండీరైః సహా బాలైర్భాండీరకమాగతో వటంక్రీడన్॥
57-3
తావత్తావకనిధనస్పృహయాలుర్గోపమూర్తిరదయాళుః
దైత్యః ప్రలంబనామా ప్రలంబబాహుం భవంతమాపేదే॥
57-4
జానన్నప్యవిజానన్నివ తేన సమం నిబద్ధసౌహార్ధః।
వటనికటే పటుపశుపవ్యాబద్దం ద్వంద్వయుద్ధమారబ్ధాః॥
57-5
గోపాన్ విభజ్య తన్వన్ సంఘం బలభద్రకం భవత్కమపి।
త్వద్బలభీరుం దైత్యం త్వద్బలగతమన్వమన్యథా భగవన్॥
57-6
కల్పితవిజేతృవహనే సమరే పరయూథగం స్వదయితతరమ్।
శ్రీదామానమధత్థాః పరాజితో భక్తదాసతాం ప్రథయన్॥
57-7
ఏవం బహుషు విభూమన్। బాలేషు వహత్సు వాహ్యమానేషు।
రామవిజితః ప్రలంబో జహార తం దూరతో భవద్భీత్యా॥
57-8
త్వద్దూరం గమయంతం తం దృష్ట్వాహాలిని విహితగరిమభరే।
దైత్యఃస్వరూపమాగాద్యద్రూపాత్ స హి బలో౾పి చకితో౾భూత్॥
57-9
ఉచ్చతయా దైత్యతనోస్త్వన్ముఖమాలోక్య దూరతో రామః।
విగతభయో దృఢముష్ట్యా భృశదుష్టం సపది పిష్టవానేనమ్॥
57-10
హత్వా దానవీరం ప్రాప్తం బలమాలిలింగథ ప్రేమ్ణా।
తావన్మిలతోర్యువయోః శిరసి కృతా పుష్పవృష్టిరమరగణైః॥
57-11
ఆలంబో భువనానాం ప్రాలంబం నిధనమేవమారచయన్।
కాలం విహయ సద్యో లోలంబరుచే హరే హరేఃక్లేశాన్॥
దశమ స్కంధము
57వ దశకము సమాప్తము.
 

Lalitha53 (చర్చ) 16:25, 13 మార్చి 2018 (UTC)