నారాయణీయము/దశమ స్కంధము/56వ దశకము

వికీసోర్స్ నుండి
ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు

||శ్రీమన్నారాయణీయము||
దశమ స్కంధము

56వ దశకము - శ్రీకృష్ణుడు కాళియుని అనుగ్రహించుట

56-1
రుచిరకంపితకుండలమండలః సుచిరమీశ। ననర్తిథ పన్నగే।
అమరతాడితదుందుభిసుందరం వియతి గాయతి దైవతయౌవతే॥
56-2
నమతి యద్యదముష్య శిరోహరే। పరివిహాయ తదున్నతమున్నతమ్॥
పరిమథన్ పదపంకరుహా చిరం వ్యహరథాః కరతాళమనోహరమ్॥
56-3
త్వదవభగ్నవిభుగ్నఫణాగణే గళితశోణితపాథసి।
ఫణిపతావవసీదతి సన్నతాస్తదబలాస్తవ మాధవ। పాదయోః॥
56-4
అయి। పురైవ చిరాయ పరిశుతత్వదనుభావవిలీనహృదో హి తాః ।
మునిభిరప్యనవాప్యపథైః స్తవైర్నునువురీశ। భవంతమయంత్రితమ్॥
56-5
ఫణివధూగణభక్తివిలోకనప్రవికసత్కరుణాకులచేతసా।
ఫణిపతిర్భవతాచ్యుత। జీవితస్త్వయి సమర్పితమూర్తిరవానమత్॥
56-6
రమణకం వ్రజవారిధిమధ్యగం ఫణిరిపుర్న కరోతి విరోధితామ్।
ఇతి భవద్వచనాన్యతిమానయన్ ఫణిపతిర్నిరగాదురగైః సమమ్॥
56-7
ఫణివధూజనదత్తమణివ్రజజ్వలితహారదుకూలవిభూషితః।
తటగతైః ప్రమదాశ్రువిమిశ్రితైః సమగథాః స్వజనైర్దివసావధౌ॥
56-8
నిశి పునస్తమసా వ్రజమందిరం వ్రజితుమక్షమ ఏవ జనోత్కరే।
స్వపతి తత్ర భవచ్ఛరణాశ్రయే దవకృశానురరుంధ సమంతతః ॥
56-9
ప్రబుధితానథ పాలయ పాలయేత్యుదయదార్తరవాన్ పశుపాలకాన్।
అవితుమాశు పపాథ మహానలం కిమిహ చిత్రమయం ఖిలు తే ముఖమ్॥
56-10
శిఖిని వర్ణత ఏవ హి పీతతా పరిలసత్యధునా క్రియయాప్య౾సౌ।
ఇతి నుతః పశుపైర్ముదితైర్విభో హర హరే। దురితైః సహ మే గదాన్॥
దశమ స్కంధము
56వ దశకము సమాప్తము.
-x-
 

Lalitha53 (చర్చ) 16:25, 13 మార్చి 2018 (UTC)