నారాయణీయము/దశమ స్కంధము/56వ దశకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

||శ్రీమన్నారాయణీయము||
దశమ స్కంధము

56వ దశకము - శ్రీకృష్ణుడు కాళియుని అనుగ్రహించుట


56-1
రుచిరకంపితకుండలమండలః సుచిరమీశ। ననర్తిథ పన్నగే।
అమరతాడితదుందుభిసుందరం వియతి గాయతి దైవతయౌవతే॥

56-2
నమతి యద్యదముష్య శిరోహరే। పరివిహాయ తదున్నతమున్నతమ్॥
పరిమథన్ పదపంకరుహా చిరం వ్యహరథాః కరతాళమనోహరమ్॥

56-3
త్వదవభగ్నవిభుగ్నఫణాగణే గళితశోణితపాథసి।
ఫణిపతావవసీదతి సన్నతాస్తదబలాస్తవ మాధవ। పాదయోః॥

56-4
అయి। పురైవ చిరాయ పరిశృతత్వదనుభావవిలీనహృదో హి తాః ।
మునిభిరప్యనవాప్యపథైః స్తవైర్నునుపురీశ। భవంతమయంత్రితమ్॥

56-5
ఫణివధూగణభక్తివిలోకనప్రవికసత్కరుణాకులచేతసా।
ఫణిపతిర్భవతాచ్యుత। జీవితస్త్వయి సమర్పితమూర్తిరవానమత్॥

56-6
రమణకం వ్రజవారిధిమధ్యగం ఫణిరిపుర్న కరోతి విరోధితామ్।
ఇతి భవద్వచనాన్యతిమానయన్ ఫణిపతిర్నిరగాదురగైః సమమ్॥

56-7
ఫణివధూజనదత్తమణివ్రజజ్వలితహారదుకూలవిభూషితః।
తటగతైః ప్రమదాశ్రువిమిశ్రితైః సమగథాః స్వజనైర్దివసావధౌ॥

56-8
నిశి పునస్తమసా వ్రజమందిరం వ్రజితుమక్షమ ఏవ జనోత్కరే।
స్వపతి తత్ర భవచ్ఛరణాశ్రయే దవకృశానురరుంధ సమంతతః ॥

56-9
ప్రబుధితానథ పాలయ పాలయేత్యుదయదార్తరవాన్ పశుపాలకాన్।
అవితుమాశు పపాథ మహానలం కిమిహ చిత్రమయం ఖిలు తే ముఖమ్॥

56-10
శిఖిని వర్ణత ఏవ హి పీతతా పరిలసత్యధునా క్రియయాప్య౾సౌ।
ఇతి నుతః పశుపైర్ముదితైర్విభో హర హరే। దురితైః సహ మే గదాన్॥

దశమ స్కంధము
56వ దశకము సమాప్తము.
-x-