నారాయణీయము/దశమ స్కంధము/55వ దశకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

||శ్రీమన్నారాయణీయము||
దశమ స్కంధము

55వ దశకము - కాళీయమర్ధనము


55-1
అథ వారిణీ ఘోరతరం ఫణినం ప్రతివారయితుం కృతధీర్భగవన్।
ద్రుతమారిథ తీరగనీపతరుం విషమారుతశోషితపర్ణచయమ్॥

55-2
అధిరుహ్య పదాంబురుహేణ చ తం నవపల్లవతుల్యమనోజ్ఞరుచా।
హ్రదవారిణి దూరతరం న్యపతః పరిఘూర్ణితఘోరతరంగగణే॥

55-3
భువనత్రయభారభృతో భవతో గురుభారవికంపివిజృంభిజలా।
పరిమజ్జయతి స్మ ధనుశ్శతకం తటినీ ఝటితి స్ఫుటఘోషవతీ॥

55-4
అథ దిక్షు విదిక్షు పరిక్షుభిత భ్రమితోదరవారినినాదభరైః ।
ఉదకాదుదగాదురగాధిపతిస్త్వదుపాంతమశాంతరుషాంధమనాః॥

55-5
ఫణశృంగసహస్రవినిఃసృమరజ్వలదగ్నికణోగ్రనిషాంబుధరమ్।
పురతః ఫణినం సమలోకయథా బహుశృంగిణమంజనశైలమివ॥

55-6
జ్వలదక్షి పరిక్షరదుగ్రవిషశ్వసనోష్మభరః స మహాభుజగః ।
పరిదశ్య భవంతమనంతబలం సమవేష్టయదస్ఫుటచేష్టమహో॥

55-7
అవిలోక్య భవంతమథాకులితే తటగామిని బాలకధేనుగణే।
వ్రజగేహతలే౾ప్యనిమిత్తశతం సముదీక్ష్య గతా యమునాం పశుపాః ॥

55-8
అఖిలేషు। విభో। భవదీయదశామవలోక్య జిహసుషు జీవభరమ్।
ఫణిబంధనమాశు విముచ్య జనాదుదగమ్యత హాసజుషా భవతా॥

55-9
అధిరుహ్య తతః ఫణిరాజఫణాన్ నవృతే భవతా మృదుపాదరుచా।
కలశింజితనూపురమంజుమిలత్కరకంకణసంకులసంక్వణితమ్॥

55-10
జహృషుః పశుపాస్తుషుర్మునయో వవృషుః కుసుమాని సురేంద్రగణాః।
త్వయి నృత్యతి మారుతగేహపతే।పరిపాహి స మాం త్వమదాంతగదాత్॥

దశమ స్కంధము
55వ దశకము సమాప్తము.
-x-