నారాయణీయము/దశమ స్కంధము/54వ దశకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

||శ్రీమన్నారాయణీయము||
దశమ స్కంధము

54వ దశకము - కాళియోపాఖ్యానము


54-1
త్వత్సేవోత్కః సౌభరిర్నామ పూర్వం కాళింద్యంతర్ద్వాదశాబ్దం తపస్యన్।
మీనవ్రాతే స్నేహవాన్ భోగలోలే తార్ క్ష్యం సాక్షాదైక్షతాగ్రే కదాచిత్॥

54-2
త్వద్వాహం తం సక్షుధం తృక్షసూనుం మీనం కంచిజ్జక్షతం లక్షయన్ సః।
తప్తశ్చిత్తే శప్తవానత్ర చేత్త్వం జంతూన్ భోక్తా జీవితం చాపి మోక్తా॥

54-3
తస్మిన్ కాలే కాళియః క్ష్వేలదర్పాత్ సర్పారాతేః కల్పితం భాగమశ్నన్।
తేన క్రోధాత్ త్వత్పదాంభోజభాజా పక్షక్షిప్తస్తద్దురాపం పయో౾గాత్॥

54-4
ఘోరే తస్మిన్ సూరజానీరవాసే తీరే వృక్షా విక్షతాః క్ష్వేలవేగాత్।
పక్షివ్రాతాః పేతురభ్రే పతంతః కారుణ్యార్ధ్రం త్వన్మనస్తేన జాతమ్॥

54-5
కాలే తస్మిన్నేకదా సీరపాణిం ముక్త్యా యాతే యామునం కాననాంతమ్।
త్వయ్యుద్ధామగ్రీష్మభీష్మోష్మతప్తా గోగోపాలా వ్యాపిబన్ క్ష్వేలతోయమ్॥

54-6
నశ్యజ్జీవాన్ విచ్యుతాన్ క్ష్మాతలే తాన్ విశ్వాన్ పశ్యన్నచ్యుత।త్వం దయార్ధ్రః।
ప్రాప్యోపాంతం జీవయామాసిథ ద్రాక్ పీయూషాంభోవర్షిభిః శ్రీకటాక్షైః॥

54-7
కింకిం జాతో హర్షవర్షాతిరేకః సర్వాంగేష్విత్యుత్థితా గోపసంఘాః।
దృష్ట్వా౾గ్రే త్వాం త్వత్కృతం తద్విదంతస్త్వామాలింగన్ దృష్టనానాప్రభావాః॥

54-8
గావశ్చైవం లబ్ధజీవాః క్షణేన స్ఫీతానందాస్త్వాం చ దృష్ట్వా పురస్తాత్।
ద్రాగానవ్రుః సర్వతో హర్షబాష్పం వ్యాముంచంత్యో మందముద్యన్నినాదాః॥

54-9
రోమాంచో౾యం సర్వతో నశ్శరీరే భూయస్యంతః కాచిదానందమూర్ఛాః।
ఆశ్చర్యో౾యం క్ష్వేలవేగో ముకుందేత్యుక్తో గోపైర్నందితో వందితో౾భూః॥

54-10
ఏవం భక్తాన్ ముక్తజీవానపి త్వం ముగ్దాపాంగైరస్తరోగాంస్తనోషి।
తాదృగ్భూతస్ఫీతకారుణ్యభూమా రోగాత్ పాయా వాయుగేహాధివాస॥

దశమ స్కంధము
54వ దశకము సమాప్తము.
-x-