నారాయణీయము/దశమ స్కంధము/53వ దశకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

||శ్రీమన్నారాయణీయము||
దశమ స్కంధము

53వ దశకము - ధేనుకాసురవధ

53-1
అతీత్య బాల్యం జగతాంపతే। త్వముపేత్య పౌగండవయో మనోజ్ఞమ్।
ఉపేక్ష్య వత్సావనముత్సవేన ప్రావర్తథా గోగణపాలనాయామ్॥
53-2
ఉపక్రమస్యానుగుణైవ సేయం మరుత్పురాధీశ।తవ ప్రవృత్తిః।
గోత్రాపరిత్రాణకృతే౾వతీర్ణస్తదేవ దేవా౾౾రభస్తథా యత్॥
53-3
కదాపి రామేణ సమం వనాంతే వనశ్రియం వీక్ష్య చరన్ సుఖేన।
శ్రీదామనామ్నః స్వసఖస్య వాచా మోదాదగా ధేనుకకాననం త్వమ్॥
53-4
ఉత్తాలతాలీనివహే త్వద్యుక్త్యా బలేన ధూతే౾థ బలేన దోర్భ్యామ్।
మృదుః ఖరశ్చాభ్యపతత్ పురస్తాత్ ఫలోత్కరో ధేనుకదానవో౾పి॥
53-5
సముద్యతో ధైనుకపాలనే౾హం కథం వధం ధైనుకమద్య కుర్వే।
ఇతీవ మత్వా ధ్రువమగ్రజేన సురౌఘయోద్ధారమజీఘనస్త్వమ్॥
53-6
తదీయ భృత్యానపి జంబుకత్వేనోపాగతానగ్రజసంయుతస్త్వమ్।
జంబూఫలానీవ తదా నిరాస్థస్తాలేషు ఖేలన్ భగవన్।నిరాస్థః ॥
53-7
వినిఘ్నతి త్వయ్యథ జంబుకౌఘం సనామకత్వాద్వరుణస్తదానీమ్।
భయాకులో జంబుకనామధేయం శ్రుతి ప్రసిద్ధం వ్యధితేతి మన్యే॥
53-8
తవావతారస్య ఫలం మురారే। సంజాతమద్యేతి సురైర్నుతస్త్వమ్।
సత్యం ఫలం జాతమిహేతి హాసీ బాలైస్సమం తాలఫలాన్యభుంక్థాః॥
53-9
మధుద్రవస్రుంతి బృహంతి తాని ఫలాని మేదోభరభృంతి భుక్త్వా।
తృప్తైశ్చ దృప్తైర్భవనం ఫలౌఘం వహద్భిరాగాః ఖలు బాలకైస్త్వమ్॥
53-10
హతోహతో ధేనుక ఇత్యుపేత్య ఫలాన్యదద్బిర్మధురాణి లోకైః ।
జయేతి జీవేతి నుతో విభో। త్వం మరుత్పరాధీశ్వరా।పాహి రోగాత్॥
దశమ స్కంధము
53వ దశకము సమాప్తము.
-x-