నారాయణీయము/దశమ స్కంధము/52వ దశకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

||శ్రీమన్నారాయణీయము||
దశమ స్కంధము

52వ దశకము - బ్రహ్మకృతవత్సాపహరణము

52-1
అన్యావతారనికరేష్వనిరీక్షితం తే
భూమాతిరేకమభివీక్ష్య తదాఘమోక్షే।
బ్రహ్మా పరీక్షితుమనాః స పరోక్షభావం
నిన్యే౾థ వత్సకగణాన్ ప్రవితత్య మాయామ్॥
52-2
వత్సానవీక్ష్య వివశే పశుపోత్కరే తాన్
ఆనేతుకామ ఇవ ధాతృమతానువర్తీ।
త్వం సామిభుక్తకబలో గతవాంస్తదానీం
భుక్తాంస్తిరో౾ధిత సరోజభవః కుమారాన్॥
52-3
వత్సాయితస్తదను గోపగణాయితస్త్వం
శిక్యాదిభాండమురళీగవలాదిరూపః ।
ప్రాగ్వత్ విహృత్య విపినేషు చిరాయ సాయం
త్వం మాయయా౾థ బహుధా వ్రజమాయయాథ॥
52-4
త్వామేవ శిక్యగవలాదిమయం దధానో
భూయస్త్వమేవ పశువత్సకబాలరూపః।
గోరూపిణీభిరపి గోపవధూమయీభిః
ఆసాదితో౾సి జననీభిరతిప్రహర్షాత్॥
52-5
జీవం హి కంచిదభిమానవశాత్ స్వకీయం
మత్వా తనూజ ఇతి రాగభరం వహంత్యః।
ఆత్మానమేవ తు భవంతమవాప్య సూనుం
ప్రీతిం యయుర్న కియతీం వనితాశ్చ గావః॥
52-6
ఏవం ప్రతిక్షణవిజృంభితహర్షభార-
నిశ్శేషగోపగణలాలితభూరిమూర్తిమ్।
త్వామగ్రజో౾పి బుబుధే కిల వత్సరాంతే
బ్రహ్మత్మనోరపి మహాన్ యువయోర్విశేషః॥
52-7
వర్షావధౌ నవపురాతనవత్సపాలాన్
దృష్ట్వా వివేకమసృణే ద్రుహిణే విమూఢే।
ప్రాదీదృశః ప్రతినవాన్ మకుటాంగదాది-
భూషాంశ్చతుర్భుజయుజః సజలాంబుదాభాన్॥
52-8
ప్రత్యేకమేవ కమలాపరిలాలితాంగాన్
భోగీంద్రభోగశయనాన్ నయనాభిరామాన్।
లీలానిమిలీతదృశః సనకాదియోగి
వ్యాసేవితాన్ కమలభూర్భవతో దదర్శ॥
52-9
నారాయణాకృతిమసంఖ్యతమాం నిరీక్ష్య
సర్వత్ర సేవకమపి స్వమవేక్ష్య ధాతా।
మాయానిమగ్నహృదయో విముమోహ యావత్
ఏకో బభూవిథ తదా కబలార్ధపాణిః॥
52-10
నశ్యన్ మదే తదను విశ్వపతిం ముహుస్త్వాం
నత్వా చ నూతవతి ధాతరి ధామ యాతే।
పోతైస్సమం ప్రముదితైః ప్రవిశన్ నికేతం
వాతాలయాధిప।విభో।పరిపాహిరోగాత్॥
దశమ స్కంధము
52వ దశకము సమాప్తము.
-x-