నారాయణీయము/దశమ స్కంధము/51వ దశకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

||శ్రీమన్నారాయణీయము||
దశమ స్కంధము

51వ దశకము - అఘాసుర వధ


51-1
కదాచన వ్రజశిశుభిః సమం భవాన్
వనాశనే విహితమతిః ప్రగేతరామ్।
సమావృతో బహుతరవత్సమండలైః
సతేమనైర్నిరగమదీశ। జేమనైః॥

51-2
వినిర్యతస్తవ చరణాంబుజద్వయాదుదంచితం త్రిభువనపావనం రజః।
మహర్షయః పులకధరైః కళేబరైః ఉదూహిరే ధృతభవదీక్షణోత్సవాః॥

51-3
ప్రచారయత్య విరళశాద్వలే తలే
పశూన్ విభో । భవతి సమం కుమారకైః ।
అఘాసురో న్యరుణదఘాయ వర్తనీం।
భయానకస్సపది శయానకాకృతిః॥

51-4
మహాచలప్రతిమతనోర్గుహానిభ-
ప్రసారితప్రథితముఖస్య కాననే।
ముఖోదరం విహారణకౌతుకాత్ గతాః
కుమారకాః కిమపి విదూరగే త్వయి॥

51-5
ప్రమాదతః ప్రవిశతి పన్నగోధరం
క్వథత్తనౌ పశుపకులే సవాత్సకే।
విదన్నిదం త్వమపి వివేశిథ ప్రభో।
సుహృజ్జనం విశరణమాశు రక్షితుమ్॥

51-6
గళోదరే విపులితవర్ష్మణా త్వయా
మహోరగే లుఠతి నిరుద్ధమారుతే।
దృతం భవాన్ విదలిత కంఠమండలో
విమోచయన్ పశుప పశూన్ వినిర్యయౌ॥

51-7
క్షణం దివి త్వదుపగమార్థమాస్థితం
మహాసురప్రభవమహో మహో మహత్।
వినిర్గతే త్వయి తు నిలీనమంజసా
సభః స్థలే ననృతరథో జగుస్సురాః॥

51-8
సవిస్మయైః కమలభవాదిభిస్సురైః
అనుద్రుతస్తదనుగతః కుమారకైః ।
దినే పునస్తరుణదశాముపేయుషి
స్వకైర్భవానతనుత భోజనోత్సవమ్॥

51-9
విషాణికామపి మురళిం నితంబకే
నివేశయన్ కవలధరః కరాంబుజే।
ప్రహాసయన్ కలవచనైః కుమారకాన్
బుభోజిథ త్రిదశగణైర్ముదానుతః॥

51-10
సుఖాశనం త్విహ తవ గోపమండలే
మఖాశనాత్ప్రియమివ దేవమండలే।
ఇతి స్తుతస్త్రిదశవరైర్జగత్పతే।
మరుత్పురీనిలయ గదాత్ ప్రపాహి మామ్॥

దశమ స్కంధము
51వ దశకము సమాప్తము.
-x-