నారాయణీయము/దశమ స్కంధము/43వ దశకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

||శ్రీమన్నారాయణీయము||
దశమ స్కంధము

43వ దశకము - తృణావర్తసంహారము


43-1
త్వామేకదా గురుమరుత్పురనాథ। వోఢుం
గాఢాధిరూఢగరిమాణమపారయంతీ।
మాతా నిధాయ శయనే 'కిమిదంబతే’ తి
ధ్యాయంత్యచేష్టత గృహేషు నివిష్టశంకా॥

43-2
తావద్విదూరముపకర్ణితఘోరఘోష-
వ్యాజృంభిపాంసుపటలీపరిపూరితాశః।
వాత్యా వపుస్స కిల దైత్యవరస్తృణావ
ర్తాఖ్యో జహార జనమానసహారిణం త్వామ్॥

43-3
ఉద్దామపాంసుతిమిరాహృతదృష్టిపాతే
ద్రష్టుం కిమప్యకుశలే పశుపాలలోకే।
హా బాలకస్య కిమతి త్వదుపాంతమాప్తా
మాతా భవంతమవిలోక్య భృశం రురోద॥

43-4
తావత్ స దానవవరో౾పి చ దీనమూర్తిః
భావత్క భారపరిధారణలూనవేగః ।
సంకోచమాప తదను క్షతపాంసుఘోషే
ఘోషే వ్యతాయత భవజ్జననీనినాదః॥

43-5
రోదోపకర్ణనవశాదుపగమ్య గేహం
క్రందత్సు నందముఖగోపకులేషు దీనః।
త్వాం దానవస్త్వఖిలముక్తికరం ముముక్షుః
త్వయ్యప్రముంచతి పపాత వియత్ప్రదేశాత్॥

43-6
రోదాకులాస్తదను గోపగణా బహిష్ఠ-
పాషాణపృష్టభువి దేహమతిస్థవిష్టమ్।
ప్త్రైక్షంత హంత నిపతంతమముష్యవక్ష-
స్యక్షీణమేవ చ భవంతమలం హసంతమ్॥

43-7
గ్రావప్రపాతపరిపిష్టగరిష్ఠదేహ-
భ్రష్టాసుదుష్టదనుజోపరి ధృష్టహాసమ్।
ఆఘ్నానమంబుజకరేణ భవంతమేత్య
గోపా దధుర్గిరివరాదివ నీలరత్నమ్॥

43-8
ఏకైకమాశు పరిగృహ్య నికామానందం
నందాదిగోపపరిరబ్దవిచుంబితాంగమ్।
ఆదాతుకామపరిశంకితగోపనారీ
హస్తాంబుజప్రపతితం ప్రణుమో భవంతమ్॥

43-9
భూయో ౾పి కిన్ను కృణుమః ప్రణతార్తి హరీ
గోవింద ఏవ పరిపాలయతాత్ సుతం నః।
ఇత్యాదిమాతరపితృప్రముఖైస్తదానీం
సంప్రార్థితస్త్వదవనాయ విభో। త్వమేవ॥

43-10
వాతాత్మకం దనుజమేవమయి ప్రధున్వన్
వాతోద్భవాన్ మమ గదాన్ కిము నో ధునోషి।
కిం వా కరోమి పునరప్యనిలాలయేశ।
నిశ్శేషరోగశమనం ముహురర్థయే త్వామ్॥

దశమ స్కంధము
43వ దశకము సమాప్తము.
-x-