నారాయణీయము/దశమ స్కంధము/42వ దశకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

||శ్రీమన్నారాయణీయము||
దశమ స్కంధము

42వ దశకము - శకటాసురవధ


42-1
కదాపి జన్మర్ క్షదినే తవ ప్రభో ।నిమంత్రితజ్ఞాతివధూ మహీసురా।
మహానసస్త్వాం సవిధే నిధాయ సా మహానసాదౌ వవృతే వ్రజేశ్వరీ॥

42-2
తతో భవత్త్రాణనియుక్తబాలక ప్రభీతిసంక్రందనసంకులారవైః।
విమిశ్రమశ్రావి భవత్సమీపతః పరిస్ఫుటద్దారుచటచ్చటారవః॥

42-3
తతస్తదాకర్ణనసంభ్రమశ్రమప్రకంపివక్షోజభరా వ్రజాంగనాః।
భవంతమంతర్దదృశుస్సమంతతో వినిష్పతద్దారుణదారుమధ్యగమ్॥

42-4
శిశోరహో। కిం కిమభూదితి ద్రుతం ప్రధాన్య నందః పశుపాశ్చ భూసురాః।
భవంతమాలోక్య యశోదయా ధృతం సమాశ్వసన్నశ్రుజలార్ధ్రలోచనాః॥

42-5
కస్కోను కౌతస్కుత ఏష విస్మయో విశంకటం యచ్ఛకటం విపాటితమ్।
న కారణం కించిదిహేతి తే స్థితాః స్వనాసికాదత్తకరాస్త్వదీక్షకాః॥

42-6
కుమారకస్యాస్య పయోధరార్ధినః ప్రరోదనే లోలపదాంబుజాహతమ్।
మయామయా దృష్టమనో విపర్యగాదితీశ। తే పాలకబాలకా జగుః॥

43-7
భియా తదా కించిదజానతామిదం కుమారకానామతిదుర్ఘటం వచః
భవత్ప్రభావా విదురైరి తీరితం మనాగివాశంక్యత దృష్టపూతనైః॥

42-8
ప్రవాళ తామ్రం కిమిదం పదం క్షతం సరోజరమ్యౌ ను కరౌ విరాజితౌ।
ఇతి ప్రసర్పత్కరుణాతరంగితాస్త్వదంగమాపస్పృశురంగనాజనాః॥

42-9
అయే సుతందేహి జగత్పతేః కృపాతరంగపాతాత్ పరిపాతమధ్య మే।
ఇతి స్మ సంగృహ్య పితా త్వదంగకం ముహుర్ముహుః శ్లిష్యతి జాతకంటకః॥

42-10
అనోనిలీనః కిల హంతుమాగతః సురారిరేవం భవతా విహింసితః।
రజో౾పి నో దృష్టమముష్య తత్కథం సశుద్ధసత్త్వే త్వయి లీనవాన్ ధృవమ్॥

42-11
ప్రపూజితైస్తత్ర తతో ద్విజాతి భిర్విశేషతో లంభితమంగళాశిషః ।
వ్రజం నిజైర్బాల్యరసైర్విమోహయన్ మరుత్పురాధీశ। రుజాం జహీహి మే॥

దశమ స్కంధము
42వ దశకము సమాప్తము.
-x-