నారాయణీయము/ఏకాదశ స్కంధము/94వ దశకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

||శ్రీమన్నారాయణీయము||
ఏకాదశమ స్కంధము

94- వ దశకము - తత్త్వజ్ఞానోత్పత్తి


94-1
శుద్ధానిష్కామధర్మైః ప్రవరగురుగిరా తత్స్వరూపం పరంతే
శుద్ధం దేహేంద్రియాదివ్యపగతమఖిలం వ్యాప్తమావేదయంతే।
నానాత్వస్థౌల్యకార్శ్యాది తు గుణజవపుస్సంగతో౾ధ్యాసితంతే
వహ్నేర్ధారుప్రభేదేష్వివ మహాదణుతా దీప్తతా శాంతతాది॥

94-2
ఆచార్యాఖ్యాధరస్థారణి సమనుమిలచ్ఛిష్యరూపోత్తరార-
ణ్యావేధోద్భాసితేన స్ఫుటతరపరిబోధాగ్నినా దహ్యమానే।
కర్మాలీవాసనాతత్కృతతనుభువనభ్రాంతికాంతారపూరే
దాహ్యాభావేన విద్యాశిఖిని చ విరతే త్వన్మయీ ఖల్వవస్థా॥

94-3
ఏవం త్వత్ప్రాప్తితో౾న్యో న హి ఖలు నిఖిలక్లేశహానేరుపాయో
నైకాంతాత్యంతికాస్తే కృషివదగదషాడ్గుణ్యషట్కర్మయోగాః।
దుర్వైకల్యైరకల్యా అపి నిగమపథాస్తత్ఫలాన్యప్యవాప్తాః
మత్తాస్త్వాం విస్మరంతం ప్రసజతి పతనే యాంత్యనంతాన్ విషాదాన్॥

94-4
త్వ ల్లోకాదన్యలోకః క్వ ను భయరహితో యత్ పరార్థద్వయాంతే
త్వద్భీతస్సత్యలోకే౾పి న సుఖవసతిః పద్మభూః పద్మనాభ।
ఏవం భావే త్వధర్మార్జితబహుతమసాం కా కథా నారకాణాం
తన్మే త్వం ఛింధి బంధం వరద।కృపణబంధో।కృపాపూరసింధో।॥

94-5
యథార్థ్యాత్ త్వన్మయస్యైవ హి మమ న విభో।వస్తుతో బంధమోక్షౌ
మాయావిద్యాతనుభ్యాం తవ తు విరచితౌ స్వప్నబోధోపమౌ తౌ।
బద్ధే జీవద్విముక్తిం గతవతి చ భిదా తావతీ తావదేకో
భుంక్తే దేహద్రుమస్థో విషయఫలరసాన్ నాపరో నిర్వ్యథాత్మా॥

94-6
జీవన్ముక్తత్వమేవంవిధమితి వచసా కిం ఫలం దూరదూరే
తన్నామాశుద్ధబుద్ధేర్న చ లఘు మనసశ్శోధనం భక్తితో౾న్యత్।
తన్మే విష్ణో।కృషీష్ఠాస్త్వయి కృతసకలప్రార్పణం భక్తిభారం
యేన స్యాం మంక్షు కించిద్గురువచనమిలత్త్వత్ప్రభోధస్త్వదాత్మా॥

94-7
శబ్దబ్రహ్మణ్యపీహ ప్రయతితమనసస్త్వాం న జానంతి కేచిత్
కష్టం వంధ్యశ్రమాస్తే చిరతరమిహ గాం బిభ్రతే నిష్ప్రసూతిమ్।
యశ్యాం విశ్వాభిరామాః సకలమలహరా దివ్యలీలావతారాః
సచ్చిత్సాంద్రం చ రూపం తవ న నిగదితం తాం న వాచం భ్రియాసమ్॥

94-8
యో యవాన్ యాదృశో వా త్వమితి కిమపి నైవావగచ్ఛామి భూమన్
ఏవం చానన్యభావస్త్వదను భజనమేవాద్రియే చైద్యవైరిన్।
త్వల్లింగానాం త్వదంఘ్రిప్రియజనసదసాం దర్శనస్పర్శనాదిః
భూయాన్మే త్వత్ప్రపూజానతినుతిగుణకర్మానుకీర్త్యాదరో౾పి॥

94-9
యద్యల్లభ్యేత తత్తత్తవ సముపహృతం దేవ దాసో౾స్మి తే౾హం
త్వద్గేహోన్మార్జనాద్యం భవతు మమ ముహుః కర్మ నిర్మాయమేవ।
సూర్యాగ్నిబ్రాహ్మణాత్మాదిషు లసితచతుర్భాహుమారాధయే త్వాం
త్వత్ప్రేమార్ధ్రత్వరూపో మమ సతతమభిష్యందంతాం భక్తియోగః॥

94-10
ఐక్యం తే దానహోమవ్రతనియమతపస్సాంఖ్యయోగైర్దురాపం
త్వత్సంగేనైవ గోప్యః కిల సుకృతితమాః ప్రాపురానందసాంద్రమ్।
భక్తేష్వన్యేషు భూయస్స్వపి బహుమనుషే భక్తిమేవ త్వమసాం
తన్మే త్వద్భక్తిమేవ ద్రఢయ హర గదాన్ కృష్ణ।వాతాలయేశ॥

ఏకాదశ స్కంధము
94వ దశకము సమాప్తము
-x-