నారాయణీయము/ఏకాదశ స్కంధము/95వ దశకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

||శ్రీమన్నారాయణీయము||
ఏకాదశ స్కంధము

95- వ దశకము - ధ్యానయోగము


95-1
ఆదౌ హైరణ్యగర్భీం తనుమవికలజీవాత్మికామాస్థితస్త్వం
జీవత్వం ప్రాప్య మాయాగుణగణఖచితో వర్తసే విశ్వయోనే।
తత్రోద్వృద్ధేన సత్త్వేన తు గుణయుగళం భక్తిభావం గతేన
ఛిత్త్వా సత్త్వం చ హిత్వా పునరనుపహితో వర్తితాహే త్వమేవ॥

95-2
సత్త్వోన్మేషాత్ కదాచిత్ ఖలు విషయరసే దోషబోధే౾పి భూమన్।
భూయో౾ప్యేషు ప్రవృత్తి స్సతమసి రజసి ప్రోద్ధతే దుర్నివారా।
చిత్తం తావద్గుణాశ్చగ్రథితమిహ మిథస్తాని సర్వాణి రోద్ధుం
తుర్యే త్వయ్యేక భక్తిశ్శరణమితి భవాన్ హంసరూపీ న్యగాదీత్॥

95-3
సంతి శ్రేయాంసి భూయాంస్యపి రుచిభిదయా కర్మిణాం నిర్మితాని
క్షుద్రానందాశ్చ సాంతా బహువిధగతయః కృష్ణ తేభ్యో భవేయుః।
త్వం చాచఖ్యాథ సఖ్యే నను మహితతమాం శ్రేయసాం భక్తిమేకాం
త్వద్భక్త్యానందతుల్యః ఖలు విషయజుషాం సమ్మదః కేన వా స్యాత్॥

95-4
త్వద్భక్త్యా తుష్టబుద్ధేస్సుఖమిహ చరతో విచ్యుతాశస్య చాశాః
సర్వాః స్యుః సౌఖ్యమయ్యః సలిల కుహరగస్యేవ తోయైకమయ్యః।
సో౾యం ఖల్వింద్రలోకం కమలజభవనం యోగసిద్ధీశ్చ హృద్యాః
నాకాంక్షత్యేతదాస్తాం స్వయమనుపతితే మోక్షసౌఖ్యే౾ప్యనీహః॥

95-5
త్వద్భక్తో బాధ్యమానో౾పి చ విషయరసైరింద్రియాశాంతిహేతోః
భక్త్యైవాక్రమ్యమాణైః పునరపి ఖలు తైర్దుర్బలైర్నాభిజయ్యః।
సప్తార్చిర్దీపితార్చిర్దహతి కిల యథా భూరిదారు ప్రపంచం
త్వద్భక్త్యోఘే తథైవ ప్రదహతి దురితం దుర్మదః క్వేంద్రియాణామ్॥

95-6
చిత్తార్ధీభావముచ్చైర్వపుషి చ పులకం హర్షభాష్పం చ హిత్వా
చిత్తం శుద్ధ్యేత్ కథం వా కిము బహుతపసా విద్యయా వీతభక్తేః।
త్వద్గాథాస్వాదసిద్ధాంజనసతతమరీమృజ్యమానో౾యమాత్మా
చక్షుర్వత్ తత్త్వసూక్ష్మం భజతి న తు తథాభ్యస్తయా తర్కకోట్యా॥

95-7
ధ్యానం తే శీలయేయం సమతసుఖబద్ధాసనో నాసికాగ్ర-
న్యస్తాక్షః పూరకాద్యైర్జితపవనపథశ్చిత్తపద్మం త్వవాంచమ్।
ఊర్ధ్వాగ్రం భావయిత్వా రవివిధుశిఖినస్సంవిచింత్యోపరిష్టాత్
తత్రస్థం భావయే త్వాం సజలజలధరశ్యామలం కోమలాంగమ్॥

95-8
ఆనీలశ్లక్షకేశం జ్వలితమకరసత్కుండలం మందహాస
స్యందార్ధ్రం కౌస్తుభశ్రీ పరిగతవనమాలోరుహారాభిరామమ్।
శ్రీవత్సాంకం సుబాహుం మృదులసదుదరం కాంచనచ్ఛాయచేలం
చారుస్నిగ్ధోరుమంభోరుహలలితపదం భావయే౾హం భవంతమ్॥

95-9
సర్వాంగేష్వంగ రంగత్కుతుకమితి ముహుర్ధారయన్నీశ। చిత్తం
తత్రాప్యేకత్ర యుంజే వదనసరసిజే సుందరే మందహాసే।
తత్రాలీనం తు చేతః పరమసుఖచిదద్వైతరూపే వితన్వన్
అన్యన్నో చింతయేయం ముహురితి సముపారూఢయోగో భవేయమ్॥

95-10
ఇత్థం త్వద్ధ్యానయోగే సతి పునరణిమాద్యష్టసంసిద్ధయస్తాః
దూరశ్రుత్యాదయో౾పి హ్యాహమహమికయా సంపతేయుర్మురారే।
త్వత్సంప్రాస్తౌ విలంబావహమఖిలమిదం నాద్రియే కామయే౾హం
త్వామేవానందపూర్ణం పవనపురపతే। పాహి మాం సర్వతాపాత్॥

ఏకాదశ స్కంధము
95వ దశకము సమాప్తము
-x-